จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2306.1499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03374.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน67311.289128736.4-91.3 %0.0505.38231.32154.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน17037.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04800.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน96053.85958562.039.0 %5.015318.073914.357974.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน25103.6295057.079.9 %5.01856.8401536.4459871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา60602.0393217.094.7 %5.02070.8901378.46181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ958.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ286.34448ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น2021.131196.040.8 %5.02163.48677.1799968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม17717.6891831.089.7 %5.01616.1001207.1319987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง20454.3011216.094.1 %5.01060.6799208.6494980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา21148.992550.087.9 %5.01957.9299416.2900178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว20863.931300.093.8 %5.02250.78517.398577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง20816.732033.090.2 %5.02021.28683.3029866.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง25178.8911504.094.0 %5.02595.0338.920586.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ17545.941881.0999895.0 %5.02966.52268.50990.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบ22533.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9690.2188ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน10417.8310286.111.3 %0.54500.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน16841.7115987.740264.4 %5.04914.58983233.265934.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน15023.873891.074.1 %5.03887.70023161.229518.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน31369.3513322.057.5 %5.08792.580111500.254-30.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบ14631.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน30069.5912680.1857.8 %5.09718.080110185.605-4.8 %0.0
ส.ป.ก. น่าน18829.6218999.129952.2 %5.08868.00986078.597231.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร371699.03416669.31-12.1 %0.05292.59963019.7542.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน25224.8919022.310564.2 %5.07805.01031948.535475.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน11277.525338.052.7 %5.0461.27997871.33997-88.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน18172.9613595.830180.2 %5.05409.0564.8604789.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน15528.9713239.079.1 %5.04096.91992719.298833.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน18340.8210360.043.5 %5.05698.91992107.831563.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน32711.59303505.19-827.8 %0.010334.0617301.725129.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน48506.1618282.4262.3 %5.017446.02871.4160295.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน19382.336323.220267.4 %5.05808.35991733.02870.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน16823.9334301.0-103.9 %0.05074.7803560.9655288.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบ7934.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1702.6439ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน32734.3918970.990272.6 %5.05465.93992571.612153.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน20893.078738.058.2 %5.06378.78032263.626564.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน15391.976867.055.4 %5.03982.7998417.9469989.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน58958.3097735.086.9 %5.06373.042433.605561.8 %5.0
รจจ.น่าน 124325.6597117.7521.9 %5.05029.16996176.2065-22.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน18405.7213781.939979.5 %5.03640.51263.449565.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน24724.369ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03446.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน15100.232930.9880.6 %5.01758.08011233.846129.8 %5.0
สปส.จ.น่าน30332.62124968.37917.7 %5.07671.78031629.487478.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบ10726.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน15733.153225.079.5 %5.07308.45022843.790361.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน22156.60925997.641-17.3 %0.06131.58981368.90377.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบ80547.078ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4659.9961ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบ23014.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2473.0559ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน458006.31388147.015.3 %5.010622.67351.237330.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน138441.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06284.2803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว316296.78196497.7837.9 %5.06452.40046928.2739-7.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา272403.1354021.94980.2 %5.05038.14013721.665526.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ60619.289ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10679.117ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 17044.8797172.057.9 %5.04811.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ9195.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1527.0625ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ไม่ครบ85795.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7598.4321ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,512,822 1,910,057 0.00 % 0.0 215,844 104,439 0.00 % 0.0