จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา13253.31911.085.6 %5.02672.5801493.4800181.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา42913.83228584.033.4 %5.0278.31823.27997-195.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา16743.844675.072.1 %5.02820.6001931.5319867.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา16623.8016885.700258.6 %5.04041.72394.5444990.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา54393.8243196.99220.6 %5.011191.724212.816462.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา23300.156764.071.0 %5.02048.2726.2749664.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ21426.5413943.081.6 %5.02412.4199597.3980175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้20521.482661.087.0 %5.01499.22432.2025171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน19553.3911941.090.1 %5.01714.38620.0839863.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง21424.181559.092.7 %5.02691.1799628.72976.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ18657.5391971.089.4 %5.01131.54532.9784552.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน19860.791790.096.0 %5.02918.1599481.28983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง19614.2111332.093.2 %5.02874.2998515.9830382.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�28050.7118739.620168.8 %5.07179.35996991.35012.6 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา21296.415981.071.9 %5.06402.753299.570848.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา15789.46528.058.7 %5.03927.59991699.692556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา13460.425134.061.9 %5.02976.782018.702432.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา18411.678143.055.8 %5.05543.95028011.0742-44.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา11801.4314839.23-25.7 %0.03432.12016693.7002-95.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา47237.94128801.83239.0 %5.08681.61041316.09284.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา20117.64111155.044.6 %5.05981.33981908.88768.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา42634.55138547.529.6 %4.57122.3003833.8934988.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา21753.6518538.9914.8 %5.06586.37992770.352157.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา8295.84964232.049.0 %5.0346.56322.131997.0 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา17864.8792791.084.4 %5.05030.52223.620595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา15735.684190.073.4 %5.03699.41992432.769534.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา18574.328835.910252.4 %5.05068.57031227.3575.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา24270.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08263.2598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา21839.72137091.648-69.8 %0.06665.93991558.978576.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา17267.0515799.066.4 %5.04498.08011615.9564.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา33597.0732569.733.1 %1.57293.4502754.5900389.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา16028.83979.075.2 %5.02387.89011714.89628.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา19412.3919907.2949.0 %5.05753.16023147.651945.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา17651.9399021.048.9 %5.04155.78031378.070166.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา19835.0399247.053.4 %5.05410.8203701.1759687.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา14747.8711521.021.9 %5.03142.23472.13885.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา57708.5518636.085.0 %5.04024.272518.668537.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา151354.454679.096.9 %5.04572.83981751.24961.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา13524.713131.076.8 %5.02998.781102.66663.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา16318.712712.1422.1 %5.04041.67991762.249956.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา14820.232328.084.3 %5.03471.23971218.031564.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา24439.28117998.9226.4 %5.07122.30034260.065940.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา16831.2796742.059.9 %5.04384.01279.913670.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา17666.9112279.030.5 %5.04460.06011771.95460.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1106448.9941296.17261.2 %5.07164.06983224.37655.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 21083252.08071.799899.3 %5.012611.271357.13289.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา18996.81121369.0-12.5 %0.01719.89330.080.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา153730.0167174.97-8.7 %0.05239.66021878.32364.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา14889.114807.067.7 %5.06956.80963651.419947.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 16593.096777.059.2 %5.04384.023380.413322.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา13487.853611.073.2 %5.02900.761611.073544.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,489,753 713,419 71.35 % 5.0 225,633 93,581 58.53 % 5.0