จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย13151.542785.078.8 %5.06438.77567.3685391.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย157717.41104416.9933.8 %5.0465.179991046.7004-125.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย119969.06110147.728.2 %4.0624.8399781.08249787.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย21515.61915080.029.9 %5.06097.91021756.160471.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย13084.988086.038.2 %5.03778.2002715.7965181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย121859.7948720.59860.0 %5.016899.06137.987863.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย23242.02910733.753.8 %5.02334.1799889.1384961.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน27369.7795220.080.9 %5.01953.63557.4299971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย26354.744554.082.7 %5.02399.3401553.6229976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน20621.44742.077.0 %5.02508.6599540.7578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ21006.651963.090.7 %5.03369.0601632.4030281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย19109.6411648.091.4 %5.02069.8801469.3395177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน20703.651463.092.9 %5.02515.98465.7634981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง21907.1293295.085.0 %5.02587.7484.9475181.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด18542.252332.087.4 %5.01580.58304.7315180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย23092.1992839.087.7 %5.01602.36457.6319971.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย5479.16021652.679969.8 %5.01624.6499487.2104870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล18049.6411532.091.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง20703.65743.096.4 %5.02635.859991.79999596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว22727.0291520.093.3 %5.01062.66435.0954959.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย304458.91211419.0930.6 %5.015196.52994.569180.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน65913.40630257.054.1 %5.07785.30963114.393660.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ14141.439119668.98-746.2 %0.07290.13962542.532565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย31697.12128736.59.3 %4.512278.14916208.206-32.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย24381.60911249.053.9 %5.04405.521583.602564.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย13756.049597.660230.2 %5.03663.90016977.4365-90.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย18192.187466.059.0 %5.05470.37991510.43472.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย21940.486243.071.5 %5.07619.240213543.927-77.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย14800.60919070.289-28.8 %0.04342.37993863.079811.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย29216.2117686.850173.7 %5.011072.139485.562514.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย25224.513498.5846.5 %5.08912.28031881.287678.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย17038.611841.030.5 %5.05223.18025836.9429-11.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)50302.5254827.512-9.0 %0.021948.837377.700266.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย19672.3528340.0-44.1 %0.0443.22003573.26947-29.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)50437.661929.096.2 %5.02865.1799351.30687.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย16948.7212535.085.0 %5.05375.3301491.5205190.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย16202.423805.076.5 %5.04481.60012882.335.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย20648.5215098.026.9 %5.06630.41991686.544674.6 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย36730.938216386.0-489.1 %0.014046.6610728.9523.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย90053.18846109.7748.8 %5.017241.471ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย5993.9502154180.0-2,472.3 %0.04690.73973265.387530.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย22547.8019561.557.6 %5.04506.78034607.8633-2.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย19306.68910615.045.0 %5.06402.24022268.742464.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย38504.28118472.052.0 %5.010173.573524.2365.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย17094.55114624.7914.4 %5.04956.9902602.6499687.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย71836.74243748.039.1 %5.03334.292741.160217.8 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย1.3768344E+7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0146533.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย19796.1213758.399981.0 %5.03701.89991598.530556.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย53015.94131402.06140.8 %5.014995.443993.049673.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย17557.8716695.561.9 %5.04861.85992177.314555.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย32319.87941465.648-28.3 %0.09711.04034.237158.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย14989.495569.799862.8 %5.04348.52213.167549.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย46253.5226081.2343.6 %5.07714.31982985.154561.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย46188.5913859.770.0 %5.09404.16021320.16586.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)411312.5619457.0195.3 %5.019576.1894208.321378.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1248906.357918.28976.7 %5.016046.6998834.894544.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2148680.4552266.8464.8 %5.010146.15359.441447.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 361597.94947427.71123.0 %5.07943.92047619.3774.1 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4179653.2745273.10274.8 %5.09336.73058758.64066.2 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย147358.3183040.043.6 %5.05706.90045595.94631.9 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย649890.13242600.062.7 %5.06594.41997893.7363-19.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย144191.7766351.054.0 %5.04991.87996197.7998-24.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง489408.4141556.091.5 %5.04671.71973620.66822.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย85629.49258141.96132.1 %5.013848.4212863.5747.1 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 17317.64116624.04.0 %2.05489.40045017.64998.6 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย14496.795008.589865.5 %5.04025.211432.18864.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 256438.9753994.71178.9 %5.029282.46124504.12716.3 %5.0
รวม 4,878,252 2,348,931 51.85 % 5.0 438,061 247,547 43.49 % 5.0