จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน14369.262356.083.6 %5.03983.99796.5465180.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน68644.36741516.71139.5 %5.0434.72998648.42249-49.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน72799.89850261.031.0 %5.0547.79999457.0969816.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน70698.148120806.75-70.9 %0.01009.51925.2795-90.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน15127.914579.069.7 %5.01646.6299551.5319866.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน19002.028056.057.6 %5.04630.530345.514599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน92369.86737942.6658.9 %5.06687.90042555.999561.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง20750.8112320.088.8 %5.04197.96608.6364785.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย20541.11770.091.4 %5.01802.49314.6495182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม21349.771207.094.3 %5.02369.3999208.306591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย22320.081130.094.9 %5.03316.5601537.5670283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย19033.1411162.093.9 %5.04186.6802596.4669885.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง27839.21113716.050.7 %5.07174.33013755.188547.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน24375.31113483.044.7 %5.03098.56012458.780520.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน58883.9118102.10969.3 %5.05980.66025155.146513.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน14473.75604.061.3 %5.02242.8599348.4125184.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน24383.1198823.063.8 %5.06399.01632.046574.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ490.57651ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน15074.472158.085.7 %5.04307.252205.981448.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน23371.929297.060.2 %5.08319.57036204.069825.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน8967.330112335.0-37.6 %0.02225.97768.9395165.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน20282.186621.067.4 %5.03831.8601614.3269784.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน18269.28924995.711-36.8 %0.02936.9399565.734580.7 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 361171.13195182.9846.0 %5.02684.70023166.1284-17.9 %0.0
ท่าอากาศยานปาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน7867.14997920.48-0.7 %0.06094.75981262.5579.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน16541.8118239.599650.2 %5.0352.08002214.6715139.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน17152.152339.086.4 %5.05258.04136.7999997.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน14504.052334.083.9 %5.03964.961118.349571.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน17816.77911753.034.0 %5.03145.2002314.0500290.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน25715.69929596.0-15.1 %0.05697.299813.29999999.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน14299.245094.064.4 %5.02356.76253.4599989.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน19137.04646.075.7 %5.05600.39011151.479.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน20082.6716498.117.8 %5.05562.3101494.9499891.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน18144.1511794.035.0 %5.06170.80031570.93974.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน17533.7098861.049.5 %5.05258.04554.0294889.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน18117.825830.067.8 %5.05619.35991844.50567.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน14665.25188.064.6 %5.03310.1399424.0509987.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน20330.7216315.068.9 %5.01916.26990.5180148.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 111406.4173620.72733.9 %5.04874.46973367.66730.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2956.542915.01.4 %0.53774.781394.001563.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน20319.436453.068.2 %5.05105.93991632.76568.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน13531.532591.080.9 %5.03831.8401689.8590182.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน29163.94114185.14151.4 %5.05752.46972250.37660.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน16717.825294.068.3 %5.05105.9199627.7504987.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน18167.85923426.59-28.9 %0.03211.62991119.002465.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1142244.7747292.1666.8 %5.012611.47820.8010393.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2170017.6961191.4164.0 %5.013450.292932.422178.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน5903.02988892.0098-50.6 %0.01534.421455.68495.1 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง172860.4546113.0273.3 %5.07211.39993667.74849.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน17446.80146705.238-167.7 %0.07194.71978114.4585-12.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17002.987330.056.9 %5.05200.981418.10172.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ2926.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ398.38849ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน130531.7437249.0271.5 %5.025082.46123605.65.9 %2.5
รวม 2,164,277 1,093,091 49.49 % 5.0 248,265 99,561 59.90 % 5.0