จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์17371.2113969.7877.1 %5.01298.711060.855518.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์55031.63319927.60963.8 %5.0422.16563.30249-33.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์160601.95141020.4112.2 %5.0506.94207.166559.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์30543.4370229.008-129.9 %0.07342.51974.830473.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์19267.0517695.610460.1 %5.04680.25145.549596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์372048.72202680.2345.5 %5.026719.7718871.36929.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโกไม่ครบ2863.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์25659.55911471.1855.3 %5.06962.14995456.4621.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์18269.577686.0257.9 %5.02163.8497.946577.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์18087.04531.910274.9 %5.04547.12992590.051543.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์34275.37917886.447.8 %5.011088.6113964.924-25.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 931290.85926389.55115.7 %5.012577.1818659.006-48.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์16219.229227.0-80.2 %0.03107.58014374.7974-40.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์29085.04121706.025.4 %5.08957.58016703.085925.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์27269.30924390.010.6 %5.06171.3901687.0465188.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์59983.219123791.0-106.4 %0.010651.261956.7881.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)42349.6641817.0511.3 %0.515810.03873.149975.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์21801.71115252.81130.0 %5.05573.91021560.498472.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)491968.9137300.092.4 %5.027719.3987137.420474.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)74354.40654347.73826.9 %5.028594.010873.00962.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์22177.165910.470273.3 %5.027659.949336.7464998.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์21539.3014297.080.1 %5.04635.23971562.59866.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์21270.12919359.8019.0 %4.55745.12013091.794446.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์42819.781186583.59-335.7 %0.011449.929603.016.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์68382.98433286.89851.3 %5.023270.912594.478588.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์46361.28134340.85225.9 %5.015024.936679.051355.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์39903.10270632.102-77.0 %0.09586.2598911.1544890.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์24668.916767.072.6 %5.06315.542972.587952.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์9818.379913590.78-38.4 %0.05973.23973104.636548.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์34040.35218006.9847.1 %5.013538.4593438.363574.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์28463.55119903.030.1 %5.07798.89994699.782739.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์21283.5123789.0-11.8 %0.05345.8198422.4079992.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์2311281.3114744.995.0 %5.05385.64014381.462918.6 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์359729.6674860.079.2 %5.04715.44971547.663567.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 462244.31439842.04.8 %2.08941.76955797.560135.2 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์13230.1124064.471-81.9 %0.02097.7517.09999899.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์16122.845121.200268.2 %5.02116.03853.9265159.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์25319.2415987.036.9 %5.05631.060111754.806-108.7 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์153007.94107830.029.5 %5.010473.092094.113580.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์19378.110689.044.8 %5.06607.3701847.6650487.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์19528.21145303.301-132.0 %0.08288.33984929.926840.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์20255.3217539.9313.4 %5.05269.62991587.2669.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์20224.8424451.4-20.9 %0.02862.272927.9285-2.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์229799.532536.0185.8 %5.07209.81012631.538163.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1131056.41149121.88-13.8 %0.07923.71977294.31937.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)179159.8868583.09461.7 %5.023804.152772.610888.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 287977.359196798.8-123.7 %0.08858.966131.16730.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3588531.3882546.89186.0 %5.010214.045195.673349.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์39800.05921167.03946.8 %5.01640.39991219.695425.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์426523.53476967.38-11.8 %0.010424.464868.661153.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์130708.3277900.00840.4 %5.06304.02053086.860851.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์613616.94317917.048.2 %5.06757.26035792.511214.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์156959.84260635.42-66.1 %0.05700.060116858.832-195.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์442219.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05192.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย185375.4787377.052.9 %5.04932.93993675.636525.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์178393.7111122.5937.7 %5.013380.0814753.175-10.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์58227.14897151.141-66.8 %0.022547.827529.870166.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 160665.09127560.020.6 %5.07329.47953769.314948.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 17850.4495722.067.9 %5.04890.99021603.71767.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์958140.69387575.059.5 %5.012765.97918.278338.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 22000.19916741.023.9 %5.05916.273786.785436.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์17739.246691.169962.3 %5.04147.79982984.377428.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์247045.53216885.6312.2 %5.029191.1319893.508866.1 %5.0
รวม 9,776,099 4,919,219 49.68 % 5.0 577,566 289,080 49.95 % 5.0