จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี14878.914766.068.0 %5.02716.981020.77562.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี19583.689104.2153.5 %5.03895.971154.28870.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี18010.2117440.058.7 %5.03972.0601227.3634994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี133533.4166812.050.0 %5.014141.9395988.450257.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี36217.483598.090.1 %5.01557.34279.9744982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน33007.0391372.095.8 %5.0956.8878.58799791.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์27735.422212.092.0 %5.01182.179918.45000198.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง22659.821692.092.5 %5.0831.5399831.81499996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่22991.6193275.085.8 %5.03144.54542.7634982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก25092.513385.086.5 %5.02081.5801365.6359982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง23103.582689.088.4 %5.01432.67132.0590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต22048.681871.091.5 %5.01109.465.849999999.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี28705.72126652.767.2 %3.56006.735520.13628.1 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี37526.17214751.060.7 %5.05664.41023996.098929.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี18388.1214283.076.7 %5.05907.35994886.904317.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี16761.684285.074.4 %5.03401.34012727.022519.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี42035.2819647.179777.0 %5.011007.8918599.133821.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี31497.1623292.9326.0 %5.04139.16024910.29-18.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี25880.18912804.0150.5 %5.07166.63964236.524940.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี28291.1513061.7753.8 %5.05083.2002623.0064787.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี50135.96147037.8526.2 %3.07868.21971184.412584.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี25879.44910269.0260.3 %5.04773.59963841.191919.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี21071.2118033.061.9 %5.04428.3599434.501590.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี23245.684046.082.6 %5.03496.62012215.932136.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี19457.02916703.414.2 %5.04561.32031701.728562.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี44286.60220760.053.1 %5.07653.599612312.317-60.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี30330.69920240.033.3 %5.06710.33984057.174339.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี20689.0299582.053.7 %5.04542.48840.3781.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี53076.5743279.37118.5 %5.09879.5898617.4429993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี65628.3679505.085.5 %5.04542.481966.167556.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี22714.9813797.1139.3 %5.04694.62011848.908960.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี21757.758529.060.8 %5.04276.21971912.416555.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี21572.3019212.969757.3 %5.05179.56012286.863555.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี14932.2799057.039.3 %5.03230.3799218.9289993.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี64331.6219596.085.1 %5.06104.58011661.072.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี139117.66106202.9523.7 %5.04142.60992824.63531.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี21539.7793176.085.3 %5.04402.98354.3974992.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี93802.327332.092.2 %5.034321.5391032.811597.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี30304.7524603.2318.8 %5.05036.87992013.430160.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี21339.88112038.043.6 %5.04086.07011201.52270.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี40200.39127844.2430.7 %5.07737.16991261.909583.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1182425.9868286.89862.6 %5.012252.3915378.33356.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 260591.80977024.0-27.1 %0.09877.030311368.938-15.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี30196.21118987.437.1 %5.01817.75763.3154958.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี336763.5264404.8121.5 %5.07268.29985349.0426.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี206224.31214747.92-4.1 %0.05002.620114038.332-180.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบ51348.461ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี69645.70378852.773-13.2 %0.011029.148712.094721.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 25175.518294.099667.1 %5.05032.791831.181963.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี28536.425786.079.7 %5.02945.15992550.7513.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี101843.5975385.026.0 %5.026266.029486.063.9 %5.0
รวม 2,514,765 1,449,607 42.36 % 5.0 308,560 150,611 51.19 % 5.0