จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร15397.267635.050.4 %5.03062.521021.99166.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร51577.38322012.157.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร18263.4110231.044.0 %5.04431.78031217.890572.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร21442.749287.919956.7 %5.04545.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร52024.73856476.0-8.6 %0.011619.785085.350156.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร30363.1488001.073.6 %5.02440.9199289.626588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี23265.6894437.350180.9 %5.02462.76348.0229885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง23643.022823.088.1 %5.01975.4399981.0459650.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย22615.6992147.090.5 %5.01500.84208.097586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ22136.014273.080.7 %5.01780.28838.0709852.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน21962.152038.429990.7 %5.02257.8701832.9030263.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม22063.734137.081.2 %5.01461.5699524.7990164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี22151.822055.090.7 %5.02302.4399631.6074872.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร25568.3335949.891-40.6 %0.07474.31016423.396514.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร23874.54112231.048.8 %5.06808.773932.25942.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร18945.0910224.046.0 %5.04659.8799788.7374983.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4193009.94170589.2311.6 %5.040706.39824426.440.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร7603.215322.030.0 %5.01354.262881.7205-112.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร31285.53112522.060.0 %5.07890.963144.195860.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร13338.0619540.0-46.5 %0.03475.485225.9878-50.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร30549.38111254.563.2 %5.09299.799848367.313-420.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร25254.3417337.44931.3 %5.07151.043544.808150.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร63062.4387051.992-38.0 %0.034848.6022041.24694.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร21955.6815090.3231.3 %5.06601.4199298.73795.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร11890.662172.081.7 %5.0413.51999256.252538.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร19975.435108.350174.4 %5.05230.4399481.963590.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร17410.7113428.080.3 %5.04108.47023405.683317.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร22064.89115323.85930.6 %5.03152.40013151.02640.0 %0.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร30201.68935458.0-17.4 %0.07588.38969545.3418-25.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร22947.0925906.0-12.9 %0.06259.26034632.057626.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร43651.2313007.070.2 %5.05078.32032256.89655.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร91956.078109467.6-19.0 %0.012532.5612621.25979.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร72628.10976825.992-5.8 %0.013202.36916528.049-25.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร64845.349620.085.2 %5.04678.96973701.220.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร19642.1512678.035.5 %5.04888.20022297.831553.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร22653.9212407.045.2 %5.06010.08012807.89653.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร24762.1199960.110459.8 %5.06675.59962994.371655.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร35991.35915998.055.6 %5.04317.6602553.7075287.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร63904.1613379.079.1 %5.04697.96972892.546938.4 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 313977.81290286.07.5 %3.56549.66023925.399940.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร15553.0614823.069.0 %5.03233.76455.3729985.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร19882.579978.049.8 %5.04888.1401639.52186.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร17305.1296346.063.3 %5.03671.11012081.506843.3 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร26308.04124557.1216.7 %3.06903.77982740.056660.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร18787.158848.052.9 %5.04526.78031706.152562.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร26186.023666.9599.6 %4.55686.79981187.2779.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1102246.2773763.59427.9 %5.09758.04983201.143667.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 271484.99264248.010.1 %5.010640.96499.776438.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)76476.60944705.37141.5 %5.016862.3718708.490248.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร4784.930218648.48-289.7 %0.01619.522680.9189-65.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร420336.31406897.03.2 %1.59063.66024754.100147.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร133976.2853286.060.2 %5.05436.541911.564.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร182720.7773665.059.7 %5.04887.90043140.471935.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี153304.148314.094.6 %5.05013.35991473.299970.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร105716.4882683.64121.8 %5.011258.110786.4624.2 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 18632.43916827.599.7 %4.54640.93992754.078640.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 224833.0820601.87117.0 %5.05910.91994752.019.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร16222.1415770.064.4 %5.03519.01182.702566.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร151245.6343559.64871.2 %5.035131.85910687.569.6 %5.0
รวม 3,265,858 2,174,881 33.41 % 5.0 413,604 246,448 40.41 % 5.0