จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา16145.182860.082.3 %5.02199.96948.6529556.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา27198.2329873.689-9.8 %0.05128.6899742.3299685.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 119274.1720357.32-5.6 %0.05640.200253.000599.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19319.71111057.042.8 %5.03435.78380.088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1102367.38111390.0-8.8 %0.016418.3985610.918565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2122707.6395026.10922.6 %5.025253.994424.043582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย35977.00814496.059.7 %5.01760.2001353.3240179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา30435.4812258.059.7 %5.01595.74245.166584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา25569.3694856.081.0 %5.02223.4199179.179591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ24831.252829.088.6 %5.01945.42421.8474778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย25862.89110065.061.1 %5.01301.35489.7819862.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี24967.3012665.089.3 %5.01277.4601282.3114977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่22184.151206.094.6 %5.01119.8999331.1400170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง29297.7383470.088.2 %5.01276.62470.9150163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง22357.741559.093.0 %5.01556.52450.2049971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช22323.1192150.090.4 %5.0876.8399729.096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก22489.091997.091.1 %5.01188.600167.094.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล23697.4714126.082.6 %5.0835.62435.5369947.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร24274.522928.087.9 %5.01504.14287.5459980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย23791.243025.087.3 %5.01160.34359.6130169.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน24740.2192460.090.1 %5.0943.02002362.3584961.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน26966.0617955.070.5 %5.01918.12597.5784968.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 125814.35941141.328-59.4 %0.05764.024675.443818.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 221577.519718.08.6 %4.03894.548536.5195-119.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19220.7412815.033.3 %5.03302.87991648.677550.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา25084.6810590.057.8 %5.05356.62013246.463439.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19049.62110745.043.6 %5.03416.76032170.683636.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 121994.510214.053.6 %5.05134.57034655.59869.3 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18154.0517248.060.1 %5.02846.522244.175521.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา29735.9318231.038.7 %5.07965.83985726.675828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา52828.58272414.0-37.1 %0.011947.8650275.48-320.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา25516.94913880.6745.6 %5.07296.05650.609422.6 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา21556.52910283.052.3 %5.04672.06011253.629473.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒24672.84116.6199.5 %5.07834.83981126.443585.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32096.41143885.95-348.3 %0.08209.02052395.680970.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23372.2715951.031.8 %5.05299.52801.397947.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20145.236655.067.0 %5.03999.9102424.0799989.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21447.9398893.058.5 %5.03049.02504.789117.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22739.03919049.016.2 %5.04940.33981612.672567.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30347.69915738.048.1 %5.07980.83981644.136579.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35492.4129239.22117.6 %5.06269.40047516.4473-19.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35900.78917688.8450.7 %5.06383.28031359.03278.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา45876.3256331.742-22.8 %0.010811.58491.2924895.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา66247.78919243.071.0 %5.04215.59964716.8447-11.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24040.12929239.0-21.6 %0.04786.08012140.796455.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41084.55124452.040.5 %5.07334.211166.4184.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30198.52911978.6360.3 %5.07581.27052245.13570.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา27365.56124702.09.7 %4.54120.8501582.8914885.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา44883.28934059.60224.1 %5.02175.71787.529517.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา62828.85260899.03.1 %1.52659.951475.226644.5 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 232332.38328442.84-41.4 %0.03929.91993823.96562.7 %1.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 428132.5498575.0-16.5 %0.06909.91995064.719726.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 245691.34174223.8429.1 %5.03560.761101.847469.1 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 189800.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03624.00981203.27166.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17413.665443.068.7 %5.01580.88011156.634526.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26177.8913056.088.3 %5.05276.2002276.5544794.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31180.44912147.061.0 %5.04329.542141.803550.5 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา29144.5942556.0-46.0 %0.08007.41993443.135557.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21311.6998821.058.6 %5.04672.73971320.015571.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา146179.8933627.9877.0 %5.07964.254679.495641.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา117062.6718659.46984.1 %5.04541.48971962.909156.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา97278.461113274.35-16.4 %0.031142.342321.55392.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑98434.867101508.25-3.1 %0.013269.2715349.085959.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2288011.0975405.53973.8 %5.031501.595973.191481.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา32793.102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01514.794374.7261-188.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา414063.0417540.0-0.8 %0.08506.800813809.703-62.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์138200.48105649.023.6 %5.03608.223758.376-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา61388.19959355.9693.3 %1.52685.11993994.75-48.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 438612.53407776.07.0 %3.53589.68023265.70099.0 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 86683.21180086.1027.6 %3.53618.87997276.0498-101.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา839186.94134705.0283.9 %5.03143.09991133.131563.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 127389.1569798.86745.2 %5.02831.58012109.914325.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 389461.22115664.0170.3 %5.03162.485949.1021-88.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา287459.1690533.46968.5 %5.058501.4417744.899986.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20384.9210237.049.8 %5.04215.66026471.3999-53.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17322.764966.071.3 %5.02618.34011235.617652.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา214659.08159832.4125.5 %5.015703.4431667.367-101.7 %0.0
รวม 6,399,212 4,165,895 34.90 % 5.0 483,819 276,205 42.91 % 5.0