จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก14620.291882.7287.1 %5.03810.1802694.5734981.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก113506.7648971.0256.9 %5.0384.32999516.46747-34.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด105638.96127819.97-21.0 %0.0517.51054.6995-103.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก117188.84128315.32-9.5 %0.0487.89001224.43554.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก18206.0811736.035.5 %5.05407.53051.64743.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก18431.2611335.038.5 %5.05521.620130.45699999.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก117780.8958031.050.7 %5.019669.59747.522550.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด81779.0788818.438-8.6 %0.015135.0396745.460455.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก30251.411815.060.9 %5.07118.939910282.639-44.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก22602.6615198.032.8 %5.07271.08985555.24823.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก18210.67674.057.9 %5.05331.45021293.472575.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก17835.8015949.066.6 %5.05179.28033630.659929.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก20601.12913314.035.4 %5.07004.87999106.7002-30.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก11970.7611987.189-0.1 %0.03521.76032509.61528.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก29837.10922050.026.1 %5.09838.24026366.29235.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)20865.1513721.0434.2 %5.06434.40041745.700972.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก67293.65643448.35935.4 %5.05435.14991130.761579.2 %5.0
ท่าอากาศยานตาก119478.2422435.581.2 %5.01057.8138.087.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด316325.56209814.0233.7 %5.06907.50982739.7560.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก21763.9397129.067.2 %5.06852.733847.015643.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)85612.31342823.0750.0 %5.031885.743184.951290.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก17819.072719.084.7 %5.0583.38447.0795323.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)9149.24022550.072.1 %5.0224.66998203.518499.4 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)9149.24021058.088.4 %5.0517.04999159.20169.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก17452.3114683.073.2 %5.05787.8999745.9487.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก16800.582879.082.9 %5.04837.021224.37974.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก21346.87917259.35919.1 %5.06662.58013234.815951.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก68927.766134876.88-95.7 %0.010636.9214956.229-40.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก35161.44934385.9922.2 %1.012234.2712542.142879.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก19072.0518031.910257.9 %5.05597.69971967.804964.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก702570.5641149.91894.1 %5.027794.4611022.950596.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก19271.81110300.046.6 %5.05749.73973253.097443.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก27341.35918859.44131.0 %5.06586.52851.225356.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก18900.677947.169958.0 %5.05521.53031843.944966.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก18148.357252.199760.0 %5.03989.93991983.856450.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก22283.1511763.347.2 %5.04646.8901227.7209995.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก36429.0910141.072.2 %5.02445.57013858.0735-57.8 %0.0
เรือนจำกลางตาก 179050.44183914.22-2.7 %0.06276.08013320.770547.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก16076.6893937.570175.5 %5.04152.41991227.4170.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก35227.78921009.30140.4 %5.011340.3513219.283971.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก17622.6414001.359977.3 %5.03346.272703.4919.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก28075.35923295.78117.0 %5.06092.09962734.158955.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก18327.09320.049849.1 %5.05597.66991633.795570.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก131291.6424770.13181.1 %5.052186.92212017.68977.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1170378.9290862.62546.7 %5.011146.534015.799864.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 137113.7757813.87957.8 %5.016588.257507.58454.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก47778.60955637.09-16.4 %0.02306.552963.3059-28.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก38382.10228529.61925.7 %5.02693.024078.2793-51.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก170665.94156597.458.2 %4.07025.87999794.7383-39.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก232349.17146923.036.8 %5.07660.37994629.843839.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด485711.91116981.075.9 %5.07122.2402237.60696.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก92792.20388977.9614.1 %2.07876.0213036.412-65.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 23228.5715309.2434.1 %5.07290.07036413.041512.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก15534.732646.083.0 %5.04152.481243.549970.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก242371.8696756.060.1 %5.038602.37926491.37331.4 %5.0
รวม 4,511,604 2,347,406 47.97 % 5.0 460,044 221,386 51.88 % 5.0