จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย16652.9394072.075.5 %5.03017.5701232.65592.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย48491.69126420.30145.5 %5.0327.66506.98648-54.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย17265.2899252.046.4 %5.03769.3599631.2749683.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย16903.68910932.035.3 %5.03921.48525.5399886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย89380.71961289.031.4 %5.011756.084756.231959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย30226.7219334.069.1 %5.01463.1599494.3419866.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก34544.1916598.080.9 %5.01968.8401351.8324982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง25384.083775.085.1 %5.01626.96855.047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย23547.334395.081.3 %5.02811.0601354.8250187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย24228.084109.083.0 %5.01776.0605.1499665.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ23629.1894538.080.8 %5.01399.5601420.8500169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ22843.171529.093.3 %5.01463.34798.045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร23199.163251.086.0 %5.01738.74653.5999862.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม22910.0392225.090.3 %5.02075.6401608.8170270.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย44769.9139003.39812.9 %5.08257.139612420.233-50.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย23459.62114968.536.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย22968.21110517.054.2 %5.06028.17974598.651423.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย18860.8818214.056.4 %5.04491.962691.595540.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย17800.573422.080.8 %5.03864.42992343.42639.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย39544.05919322.051.1 %5.013885.8598692.214837.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย12122.0114674.641-21.1 %0.03162.06016033.1079-90.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย23471.80116442.029.9 %5.06773.879992917.719-1,271.7 %0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย17837.46113941.021.8 %5.03198.89011312.10559.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย30053.89165980.0-119.5 %0.07116.18021533.626578.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย19815.93911403.0942.5 %5.04606.0801381.1495191.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย12552.81587.595.3 %5.0377.8856.04999985.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย19120.663641.081.0 %5.02510.1001370.851585.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย19120.662280.2488.1 %5.04491.961272.952471.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย19439.7513037.732.9 %5.04568.048674.6484-89.9 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย33738.0179570.02-432.2 %0.07990.919916646.68-108.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย10829.2730981.0-186.1 %0.04565.712460.110846.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย32646.1711722.064.1 %5.04834.26032111.564956.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย28544.21973714.406-158.2 %0.06659.79584.1549791.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย19527.522726.086.0 %5.04720.14013205.888932.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย20656.10923719.98-14.8 %0.05176.56012800.552545.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย26610.94919211.027.8 %5.07610.58012016.60373.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย26294.7799772.062.8 %5.03388.85992139.43836.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย17253.10910124.041.3 %5.03693.2998387.4385189.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย63697.1099597.084.9 %5.04377.85012213.521549.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย156919.58128132.7218.3 %5.04126.95023887.6475.8 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย15091.835196.065.6 %5.03008.7002821.37572.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย22934.5218174.18920.8 %5.04568.042639.564942.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย17393.235297.399969.5 %5.03693.29981889.248.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย23717.77920216.30114.8 %5.05480.77983710.908932.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย18618.4319780.0-6.2 %0.03845.41991259.34567.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย29620.7421889.5226.1 %5.09743.53036737.349630.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย19650.05122456.9-14.3 %0.04377.83981375.332568.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1111265.4685536.02323.1 %5.011988.323678.827469.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2402371.69223927.344.3 %5.012621.424715.837962.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)49551.9343008.8413.2 %5.021982.935863.055273.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย10251.2827870.0-171.9 %0.01503.43991764.9905-17.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย334888.94269410.019.6 %5.07191.56014829.149932.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย401339.09169144.057.9 %5.04734.85013219.076932.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย115256.29124376.8-7.9 %0.04823.21977920.0-64.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย121182.89100796.3216.8 %5.03952.58015546.6016-40.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย192582.864563.76266.5 %5.04954.54333.95712.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง367716.5388044.076.1 %5.04403.79985834.3867-32.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย37942.19183618.203-120.4 %0.08456.84966440.388223.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 17516.77914754.43915.8 %5.04491.95022391.549146.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย18713.095242.072.0 %5.03008.70021222.299959.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย166441.067365.559.5 %5.026892.77921802.2618.9 %5.0
รวม 3,690,908 2,369,091 35.81 % 5.0 325,318 291,543 10.38 % 5.0