จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 43941374.532231.44999.2 %5.021368.162338.617489.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก21168.8914292.079.7 %5.0850.44006607.1259828.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1285749.096694.49292.5 %5.01720.38011262.89226.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก142414.98145666.69-2.3 %0.0417.72983.39148-135.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก136344.7126526.247.2 %3.5656.8200117.09999897.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก19558.7730734.641-57.1 %0.05162.01293.194974.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖16865.18912707.9824.6 %5.03887.92991004.7274.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก19268.43911244.041.6 %5.02966.6401762.4984774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7145916.17151238.45-3.6 %0.023205.8912525.287489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก268138.38164953.038.5 %5.021705.9598766.66659.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 631022.0243727.141-41.0 %0.014046.278291.675841.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก30239.1641233.281-36.4 %0.09440.61047887.175816.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก24904.2510907.0456.2 %5.01882.60011624.281513.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก24159.3719152.080162.1 %5.06778.26034418.743234.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ8478.5195ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1906.715ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 3103252.58483122.0-367.9 %0.040472.70328648.129.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 627787.8816309.077.3 %5.011318.434219.776462.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ4144.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก30124.31119184.036.3 %5.09649.759810918.026-13.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 629123.11938747.941-33.0 %0.012977.5415103.760760.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 828280.4816311.042.3 %5.08813.06051187.638486.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก10374.0419135.0-84.5 %0.02261.793966.6587-75.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก36020.69923352.035.2 %5.09383.52055042.267646.3 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก28248.3918724.069.1 %5.05884.60013782.350135.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 224213.2316846.030.4 %5.010562.5414330.877-35.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก1905236.61055432.044.6 %5.05164.66024393.892614.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 69863.95389631.0-28.3 %0.027429.7725665.0516.4 %3.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)41017.37930279.5926.2 %5.08814.24022832.567.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก20182.1721041.07-4.3 %0.05390.1602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)93377.992ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037691.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 960802.25860764.00.1 %0.523734.982693.2588.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก27988.524845.082.7 %5.0555.17999269.2489951.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4108502.527330.099.3 %5.01495.233.46849897.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก19407.9393576.081.6 %5.05161.9502338.0384893.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก16273.663676.370177.4 %5.03906.84011431.421963.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก23023.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04447.5498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ226586.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13137.719ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก24465.199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05180.87994243.099118.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก29357.6097295.0275.2 %5.03149.19021807.773942.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก39496.801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010391.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก76665.89146447.35939.4 %5.013591.26935.049.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก23371.72117793.69923.9 %5.06740.23054046.933640.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก23200.35912751.3345.0 %5.06664.24021350.168579.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก26458.56113815.947.8 %5.06759.36042348.941465.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก27272.1729262.359-7.3 %0.05675.3301757.5449886.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก157725.4132432.079.4 %5.03367.37012565.073523.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 380875.78561911.0-47.5 %0.09063.09967434.2518.0 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 346370.31278827.9719.5 %5.07860.16995198.946333.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก137134.09111444.1218.7 %5.05073.41993608.022928.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 685827.89185464.0160.4 %0.519083.0619171.152351.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก16900.092263.0486.6 %5.03982.981454.880563.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก21153.86912757.8239.7 %5.05599.25982346.262558.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก123060.8593341.99224.1 %5.012624.15189.200258.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก25996.5515713.069878.0 %5.07101.51031664.941476.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก38084.80121940.43942.4 %5.08927.043437.556261.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก19266.52913100.6332.0 %5.05918.4502987.8955183.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก22531.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05275.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)92467.02352438.10243.3 %5.019959.0596319.39668.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1362429.5672634.09480.0 %5.07015.522942.243458.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2127178.7681189.09436.2 %5.015463.324218.122172.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3201584.1758231.19971.1 %5.012058.9392378.942480.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7401607.6929127.77992.7 %5.02554.494073.3274-59.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล174872.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03108.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก433556.94410643.225.3 %2.510584.0611300.027587.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว127542.6498761.022.6 %5.05326.26033245.649939.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก668560.06357151.8846.6 %5.06199.37991076.42982.6 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก1163015.1ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016626.051ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก164574.016630.9289.9 %5.05783.466457.4463-11.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไม่ครบ890.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4853.2021ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก104431.54198735.0-90.3 %0.014658.9512900.3412.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก50998.82114222.01-124.0 %0.018054.841054.191594.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก107236.92107993.41-0.7 %0.014548.13664.813574.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)18854.496455.065.8 %5.08000.461757.414478.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก176151.6670297.060.1 %5.012118.152411.435180.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 19647.2316128.017.9 %5.05161.983762.530327.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)26211.30133413.25-27.5 %0.06837.791048.885584.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)13835.663990.071.2 %5.07443.9497204.94897.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก16421.6094364.370173.4 %5.02445.1799788.3194667.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6310621.31213445.6131.3 %5.068956.742ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก324116.78108407.066.6 %5.073328.51624460.64166.6 %5.0
รวม 18,000,574 6,210,434 65.50 % 5.0 685,580 305,252 55.48 % 5.0