จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร18820.686941.109963.1 %5.02798.76842.93569.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร18266.7410215.3544.1 %5.03262.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร17840.11911903.033.3 %5.02363.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร131147.1981093.00838.2 %5.016262.1014812.910270.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01300.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน29433.155788.080.3 %5.01639.86592.8795263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก25244.335491.078.2 %5.02326.71622.1550373.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ22311.583113.086.0 %5.01334.28525.1220160.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล22607.324361.080.7 %5.01942.53619.9509968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน21787.0615152.076.4 %5.01207.98526.0054956.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง23041.7113051.086.8 %5.01071.96533.2445150.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม29010.8712693.090.7 %5.01327.02440.0966.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร24071.7715560.9835.4 %5.06107.58015013.18817.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร22149.72114761.2233.4 %5.03798.65993132.795917.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร18855.21910341.2845.2 %5.03939.721509.920461.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร17879.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01879.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร29461.511284.061.7 %5.08513.87996934.587918.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร13102.2819150.0-46.2 %0.03091.37995097.1025-64.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร26536.05077.5280.9 %5.06906.24025151.051825.4 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร20073.44910937.045.5 %5.04544.2397641.1549785.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร46024.19957733.992-25.4 %0.07094.39011034.21485.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร19428.1415794.5470.2 %5.02650.3801475.123582.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร7185.462335.067.5 %5.0277.5315.30499-13.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร19377.276642.629965.7 %5.04358.1001362.4534991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร18003.3693975.409977.9 %5.03255.14993168.98142.6 %1.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร21015.916219.022.8 %5.04624.31982471.913146.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร91397.53910517.088.5 %5.07704.900412519.88-62.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร38125.82831392.5217.7 %5.07476.71974519.976639.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร20163.1611262.2444.1 %5.04396.14012197.207550.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร27968.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06335.7598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร19282.22113555.929.7 %5.03711.541988.919946.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร21322.6611803.31144.6 %5.05004.64992025.049959.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรไม่ครบ18077.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร25600.6897204.071.9 %5.05422.982896.80246.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร17112.189ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03141.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร63236.2711210.082.3 %5.04205.93992889.899931.3 %5.0
รจจ.พิจิตร 208897.28137769.9834.0 %5.04407.962715.349938.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร16358.955799.064.6 %5.02684.7002883.6400167.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร19948.928384.109458.0 %5.04034.82011386.14265.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร62254.8284317.093.1 %5.03026.93991537.32149.2 %5.0
สปส.จ.พิจิตร23452.28126094.15-11.3 %0.05308.85993188.56139.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร22858.62116468.9828.0 %5.04776.60011253.334573.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร27280.4228236.58-3.5 %0.04738.3799916.3579780.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1105541.178156.89125.9 %5.07187.75982041.2471.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2172964.2267532.82861.0 %5.07808.543342.59457.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร3019.120121027.721-596.5 %0.01168.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร851964.81266338.568.7 %5.05326.56017198.9438-35.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร131426.0656135.00857.3 %5.04433.20027532.2324-69.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร195826.1681520.15658.4 %5.03592.6802ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร34175.0233036.3593.3 %1.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 17402.02914746.5415.3 %5.03673.67991130.148469.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)28253.62135686.992-26.3 %0.09199.044225.856454.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร15778.873709.076.5 %5.02973.541581.445946.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร101525.2599359.7892.1 %1.020996.10223611.154-12.5 %0.0
รวม 2,962,851 1,400,879 52.72 % 5.0 217,572 136,405 37.31 % 5.0