จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์18102.4911074.2938.8 %5.03202.91991037.732467.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์117615.4974070.26637.0 %5.0491.69998655.5-33.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์95558.03982269.93813.9 %5.0866.21997419.32351.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์23805.05112499.547.5 %5.05370.78031145.908978.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์18112.9310580.041.6 %5.04802.4004524.2385389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์69343.24245614.034.2 %5.017179.6417383.561557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02648.6799551.0094679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก27925.1294419.084.2 %5.02330.48547.4754676.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า22034.084299.080.5 %5.01715.52494.9119971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี22380.6093284.085.3 %5.02498.1001394.6585184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน25630.333019.088.2 %5.02033.96283.2615186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่24836.9613021.087.8 %5.02286.1799295.1365187.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ22739.03101.086.4 %5.03140.22561.3169682.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน26859.595681.078.8 %5.01960.92631.3225167.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว23463.4680.097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ29375.672563.098.1 %5.02067.54706.9234665.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง23412.833286.086.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์31439.11923280.925.9 %5.08565.41994347.152349.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์27714.6514754.81146.8 %5.07310.40045099.077630.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์17890.9616434.064.0 %5.04914.37012121.710956.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์20814.3014784.077.0 %5.04229.81982202.624547.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์51507.00814732.071.4 %5.012482.769439.589824.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์10880.9616115.83-48.1 %0.03102.59997146.6597-130.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์32056.5215403.5251.9 %5.09021.83988264.71098.4 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์27099.64117084.037.0 %5.07874.91992745.53165.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์73914.29773037.01.2 %0.58106.271546.960480.9 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์410817.91114420.672.1 %5.04060.5945.8999676.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 73279.64876612.0-4.5 %0.027811.62131615.6-13.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์17475.8696060.799865.3 %5.04857.33011882.757661.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์9577.24024862.049.2 %5.0453.53998421.923497.0 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์20229.5396378.068.5 %5.05922.2202388.6220193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์21439.984062.081.1 %5.04629.12012154.818453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์22875.1823029.66-0.7 %0.05770.06014732.671418.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์48964.14821530.1656.0 %5.09860.70028133.785617.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์29066.28919380.433.3 %5.05347.62012185.959559.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์34662.029762.599671.8 %5.06931.50981396.613979.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์50556.5262837.102-24.3 %0.07041.42971112.4584.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์61095.489774.084.0 %5.04477.00981440.408967.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์24871.81116807.032.4 %5.05941.26032605.631656.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์37151.10226651.028.3 %5.011417.824940.009356.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์35593.0316528.081.7 %5.05751.041756.41769.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์24350.6615966.034.4 %5.03589.5747.4124879.2 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์64076.0717168.073.2 %5.014408.093428.4576.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์251256.44177082.9829.5 %5.07373.39997708.6323-4.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์15328.2715074.066.9 %5.03659.34011294.460464.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์27370.06111710.057.2 %5.05639.62012635.356953.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์18511.3211263.039.2 %5.03897.14992700.555430.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์27352.0818574.19932.1 %5.04234.20023236.4623.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์21821.1216228.071.5 %5.05941.24021910.934467.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์84804.39154809.8235.4 %5.032183.344430.729586.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1124037.29123503.00.4 %0.59577.97953558.863562.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2152649.6973319.20352.0 %5.010725.64383.945859.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3177964.2347391.7373.4 %5.09404.40045908.733937.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)147539.1942991.19970.9 %5.016340.763816.320376.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์24863.62920981.415.6 %5.02043.633464.897-69.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์195772.5577244.65660.5 %5.02204.052381.9536-8.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1161388.6293523.3474.7 %5.010948.02110738.9231.9 %0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์143770.5594256.29734.4 %5.06695.099611126.638-66.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์222933.5598132.056.0 %5.04946.14013120.626536.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน256310.03105251.058.9 %5.05668.025027.89411.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี128237.2285072.79733.7 %5.06603.07584.3442-14.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์51458.129103818.36-101.8 %0.015714.017550.158-11.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 21802.8314474.8833.6 %5.05372.87996504.27-21.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์16021.7794501.071.9 %5.03944.54981395.7464.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์141233.510165.0192.8 %5.036127.46125909.93228.3 %5.0
รวม 5,283,022 2,374,284 55.06 % 5.0 455,718 264,826 41.89 % 5.0