จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี16965.8112776.083.6 %5.02557.74412.2999983.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี79219.28141060.19948.2 %5.0317.34391.4855-23.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี37621.57832064.47114.8 %5.04953.71971122.177.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี18973.5711880.037.4 %5.04155.0601478.3629888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี173832.47136865.021.3 %5.014931.426601.549855.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี27618.997703.072.1 %5.01951.4199494.0854874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง24297.57304.069.9 %5.02514.71636.574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม33766.7815166.084.7 %5.02187.78350.5499984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก24331.423575.085.3 %5.01885.3801381.8144879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ23256.8813048.086.9 %5.01594.42342.078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ30375.0392293.092.5 %5.01340.58228.083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง22963.652565.088.8 %5.02859.6001603.6378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง25274.6312507.090.1 %5.01629.8295.079581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง22987.02125.090.8 %5.05321.04266.9500195.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี47591.8223337.7751.0 %5.09213.22954800.682647.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี26503.0810520.060.3 %5.05543.23973069.159944.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี18748.933602.080.8 %5.03751.252041.809945.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี20295.4616632.067.3 %5.02424.62011616.899933.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี30867.54122846.026.0 %5.08794.93957593.330113.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1036383.94943105.0-18.5 %0.011523.4793815.62366.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี16399.60914945.08.9 %4.03195.56012741.714.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี29225.54111288.6761.4 %5.08167.43994064.100150.2 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี20566.269093.055.8 %5.04820.64011690.049964.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 53549.9181286.5-51.8 %0.08683.06051365.2584.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 831911.88936022.5-12.9 %0.08882.81055050.442943.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี22806.8514843.1534.9 %5.05505.212319.899957.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)88195.95377340.10912.3 %5.030319.1419408.952169.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 766035.68850865.14823.0 %5.026251.3015806.780377.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี22693.2796654.070.7 %5.04706.461158.486975.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี19924.2717772.0110.8 %5.03698.70023180.808814.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี28342.3319940.39129.6 %5.06082.37992991.651650.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี33056.488127793.66-286.6 %0.09441.5414047.097-48.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี24554.06127707.84-12.8 %0.04592.35011811.49860.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี60873.96967868.602-11.5 %0.011516.44373.57896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี65465.2310548.083.9 %5.04116.962063.960449.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี21483.2416291.024.2 %5.05105.87991647.299967.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี27051.927041.074.0 %5.05714.39993100.049345.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี34246.42218214.046.8 %5.08642.86042283.999573.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี23592.7319758.4116.3 %5.04535.3701275.593.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี926540.6932815.096.5 %5.04488.41025762.5903-28.4 %0.0
สพ.ราชบุรี298977.94163087.0845.5 %5.06339.271448.077.2 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบ299165.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13650.0ประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 740035.631178487.0-59.2 %0.08943.714140.004953.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี15289.464753.068.9 %5.02671.79981067.954560.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี163146.05180036.52-10.4 %0.011060.112386.078.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี35978.8215258.6757.6 %5.04041.02040.569949.5 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี20458.7796945.399966.1 %5.04706.53031547.099567.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี23099.6515722.031.9 %5.06196.37992597.7658.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี214683.6696701.53155.0 %5.028340.483952.828986.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง22871.69924798.189-8.4 %0.06487.02051566.59375.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1431878.5657098.44986.8 %5.09603.99024389.569854.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2344233.1949824.96185.5 %5.05904.716637.4971-12.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)45422.5742914.05.5 %2.522762.3912252.721990.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี30716.97122869.025.5 %5.01978.01356.78482.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม272523.03290017.5-6.4 %0.06233.044194.032.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง160955.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0576.580026590.0156-1,042.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี62030.32880025.0-29.0 %0.010453.327640.849626.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี329209.8147427.62985.6 %5.0135992.64378.7900199.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 517577.4496722.061.8 %5.07045.1699611.8189791.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี1109612.5532986.3152.0 %5.08888.98051422.07484.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 24302.36918273.024.8 %5.06744.463589.118946.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี140812.3894022.78933.2 %5.026899.55931055.02-15.4 %0.0
รวม 6,701,253 3,967,033 40.80 % 5.0 579,787 196,551 66.10 % 5.0