จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี15836.623531.2477.7 %5.02714.22828.3049969.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี115689.6764769.26244.0 %5.0541.140011080.1499-99.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี19872.0212900.035.1 %5.04577.77409.4880191.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี18677.6097922.057.6 %5.04083.3599560.8129986.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี58890.48829377.0250.1 %5.014919.125523.717863.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี29845.4397852.073.7 %5.01837.7999424.8779976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช24107.1292508.089.6 %5.01966.92479.7575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง23293.2915616.075.9 %5.02587.5341.9239886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า24086.8817479.068.9 %5.01258.14570.054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์23215.923473.085.0 %5.01164.74438.833562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์24115.494538.081.2 %5.01386.84236.4074983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง25157.6997088.071.8 %5.02420.22536.077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก25299.2914680.081.5 %5.01835.2899214.0824988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง32105.6413913.087.8 %5.01785.0601361.079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ22225.683520.084.2 %5.01938.36235.46787.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี42604.9820434.052.0 %5.07049.81987508.1162-6.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี18019.756.0100.0 %5.03741.06011138.755569.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี24365.30114827.039.1 %5.05908.85995197.449712.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี25688.997067.072.5 %5.04500.33983602.067420.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี17213.2799947.042.2 %5.03398.76032562.64424.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี24796.12918889.3323.8 %5.06251.16029970.7227-59.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี79296.81319507.075.4 %5.03617.82014697.1777-29.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี26775.981714.093.6 %5.07449.18026543.495112.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)23780.0816912.37928.9 %5.06061.022147.41564.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี88056.14841080.053.3 %5.09103.5605730.9395192.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง68486.00857402.85916.2 %5.027902.63138171.148-36.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี21426.411279.047.4 %5.05148.234000.4522.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี48773.55134783.24228.7 %5.016253.595663.620165.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี19119.8916451.066.3 %5.04520.71246.5914994.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี20484.673409.083.4 %5.03211.06012411.57524.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี21045.0818060.77914.2 %5.03564.35993352.25546.0 %3.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี55511.922218748.94-294.1 %0.010130.4630162.938-197.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี57253.3238717.032.4 %5.07734.41997400.484.3 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี25048.02910315.058.8 %5.05300.35992072.301560.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี31335.3551613.609-64.7 %0.08799.3203855.5399890.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี81942.61750901.2537.9 %5.012666.3913929.2569.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี36323.3329402.074.1 %5.05072.20023580.816229.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี26872.2517341.03935.5 %5.04882.023573.558126.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี29255.4818360.037.2 %5.06935.75981380.796580.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี28260.2218810.068.8 %5.07639.33014091.327946.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี18036.0216157.010.4 %5.03626.9399521.4074785.6 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี46199.85248670.0-5.3 %0.02629.23306.8-25.8 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 477380.16342228.8828.3 %5.07980.99024474.690943.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี15219.63946.074.1 %5.02600.1001495.4915280.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี25822.13114369.044.4 %5.04197.99022755.588934.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี181496.25115805.036.2 %5.011881.714473.023962.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี20953.016499.069.0 %5.03455.82012351.26932.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี26672.3422882.014.2 %5.05566.62014511.342319.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี21886.8918813.059.7 %5.02880.60011311.054.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี18018.21117126.7794.9 %2.05224.31985387.8701-3.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี26822.2620072.125.2 %5.03278.08012781.097415.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 11164187.9127335.1789.1 %5.05710.85994076.915328.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2165008.8441688.6674.7 %5.06647.40043249.075951.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3172333.1651181.10970.3 %5.08439.41995480.154335.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)42726.53945841.0-7.3 %0.012790.924723.2963.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี42412.0749683.0-17.1 %0.02096.58984586.4478-118.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี414357.88504310.0-21.7 %0.08048.81988042.73290.1 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี595680.63202218.4166.1 %5.04952.76035949.9639-20.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี159479.28282244.0-77.0 %0.05679.41994860.014.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส138602.41121415.012.4 %5.04482.66025028.1899-12.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง190198.7767249.6864.6 %5.04596.967020.7085-52.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง364170.1683110.39877.2 %5.04190.33983271.993421.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี107862.26111824.47-3.7 %0.010838.9399928.84968.4 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 25047.36120902.616.5 %5.04546.18024067.102110.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)33208.05953372.0-60.7 %0.012893.16706.90994.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี29825.7895831.080.4 %5.08951.43951724.867480.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี218377.8965134.070.2 %5.023047.1729735.701-29.0 %0.0
รวม 6,166,140 3,325,054 46.08 % 5.0 413,094 302,055 26.88 % 5.0