จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม22509.9614861.078.4 %5.02134.4099851.6960.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม21729.15899.009872.9 %5.04361.461438.689567.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม19251.7711436.040.6 %5.03334.6101698.7059979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6163166.13165918.48-1.7 %0.031891.3012643.91691.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2138724.44136136.01.9 %0.513740.794874.925864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1138387.2583392.74239.7 %5.014896.3113881.773.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 129685.8797124.076.0 %5.01240.61390.9914968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน236722.50816381.055.4 %5.02476.6599668.182573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล24073.267169.070.2 %5.01127.52577.8470548.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม106879.7510994.089.7 %5.02739.0282.30289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี100703.456851.093.2 %5.01651.5601221.3975186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน24426.354923.079.8 %5.01894.3801518.7000172.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน36100.7118168.077.4 %5.01838.36480.6999873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม23819.923636.084.7 %5.02179.3801285.086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบ40398.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8253.8281ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 120958.0519892.052.8 %5.04668.961480.65168.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 222021.7325388.0-15.3 %0.04699.43993351.172428.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐมไม่ครบ9642.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4851.9824ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 421026.513388.036.3 %5.03738.59991018.57172.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม18504.597749.058.1 %5.03353.6101923.5709872.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม18671.685630.069.8 %5.03562.68021045.892970.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม68103.20341059.21939.7 %5.09971.16998212.903317.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 734264.69123776.030.6 %5.013997.416782.049851.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม18008.4217770.431.3 %0.52627.771171.5255.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม28584.7318000.037.0 %5.06738.38962582.973961.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม20876.929450.054.7 %5.03806.4897358.1594890.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม95311.4390534.3915.0 %2.511169.123817.338965.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)91154.31342619.28953.2 %5.04071.87012406.7340.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม20479.677213.064.8 %5.04228.25983736.568611.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม20011.1196535.067.3 %5.04057.22457.67288.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม17704.2796504.063.3 %5.02554.9199275.1010189.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม13141.018680.0-42.2 %0.03894.961923.724450.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม36701.75825929.5229.4 %5.07463.77983020.38459.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม35274.629ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09495.7803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม33833.59616.071.6 %5.06624.35011470.020577.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม74986.53969077.2897.9 %3.518338.221584.4496.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม66014.74216173.9975.5 %5.04247.33981671.03160.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม22093.95912914.2341.5 %5.04703.76031757.186562.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม24154.56114602.039.5 %5.05616.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม44949.0217474.3361.1 %5.010135.2293387.091866.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม31259.37933930.0-8.5 %0.04684.6299679.5159985.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก105773.38311760.16-194.7 %0.04654.10014341.7516.7 %3.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา150417.084480.043.8 %5.05607.31982230.704660.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา124896.1491684.026.6 %5.06201.18993076.470550.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร75968.531179502.52-136.3 %0.05498.252545.733953.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี107278.1882855.38322.8 %5.06229.61042447.735860.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม68521.26640221.89841.3 %5.06740.41994338.799835.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม890972.81949643.0-6.6 %0.09894.70027534.449723.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2498.14995214.0-108.7 %0.0715.08002965.09546-35.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม66431.6487086.089.3 %5.07442.04939.958587.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม21857.3210682.051.1 %5.04057.212492.154138.6 %5.0
สปส.จ.นครปฐม79855.56377804.752.6 %1.012823.5915655.226655.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม19970.14114193.028.9 %5.03905.09991272.844567.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม47518.80950041.789-5.3 %0.03614.09993272.33949.5 %4.5
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)19245.13119320.0-0.4 %0.06427.1099774.7684987.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1154062.6475648.8250.9 %5.06931.62013795.317945.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2279533.1950654.14181.9 %5.05621.043692.189934.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม410955.3170820.89182.8 %5.02333.87993061.394-31.2 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง179926.22144753.1919.5 %5.03982.721782.36155.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม630179.69284372.054.9 %5.05831.543278.440443.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบ361869.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4536.6396ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม95725.711ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02192.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม205917.0181861.011.7 %5.03458.522205.935536.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)316388.2295632.069.8 %5.02832.41991984.20429.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล156816.4593168.040.6 %5.02828.251906.592932.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม42020.48124623.04-196.6 %0.07075.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1578323.01960268.0-24.2 %0.09221.330112585.58-36.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม16074.545694.064.6 %5.02307.65991321.329542.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7392318.97238785.3839.1 %5.0112112.5561495.40245.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม497295.72119280.5976.0 %5.033760.08228595.015.3 %5.0
รวม 8,390,012 6,386,845 23.88 % 5.0 503,876 237,521 52.86 % 5.0