จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร21706.7896110.071.9 %5.0998.16003583.60441.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร17183.9497591.055.8 %5.02495.48323.777587.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร18861.06112226.035.2 %5.02888.52142.965595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1226327.3197392.62557.0 %5.018226.1413845.652378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2170003.72137744.019.0 %5.019857.424274.439578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 151893.91816114.1568.9 %5.01675.86554.7999966.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร27302.126799.851.8 %0.56083.09964247.241230.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร20966.55113375.036.2 %5.04257.66023359.389921.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร17163.496766.060.6 %5.02375.0999610.22974.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร17964.1098059.055.1 %5.02603.271469.76443.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร19503.69910190.047.8 %5.03055.741146.6562.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร10146.2712945.0-27.6 %0.01912.41541.992419.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร26635.94917828.9233.1 %5.06140.12994308.962429.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร50927.19984334.031-65.6 %0.06875.81983644.788147.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร20062.81110552.047.4 %5.03611.13011563.956556.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร20917.8595694.072.8 %5.03972.47158.0896.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร16261.8115190.068.1 %5.02032.81011673.643417.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร16838.4114085.016.4 %5.02184.961708.721.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร38150.469229705.0-502.1 %0.07741.79988492.4473-9.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร21586.1625789.0-19.5 %0.04143.59962155.227148.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร18803.248730.053.6 %5.02633.4099424.80283.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร31206.80171816.43-130.1 %0.06816.54454.32893.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร62547.1916300.089.9 %5.02413.14991047.783456.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร21908.1715642.028.6 %5.04143.59961883.954554.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร23821.4918522.64122.2 %5.04371.78031737.046560.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร24384.69922442.08.0 %4.03002.6201314.6019989.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร65716.78914624.077.7 %5.03397.79981360.816460.0 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 342919.94380256.56-10.9 %0.05540.10993179.12642.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร15278.36067.060.3 %5.01519.38756.7159450.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร55138.582145.227-49.0 %0.012738.8194532.034764.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร23068.4319506.015.4 %5.04828.14011925.16860.1 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร50437.859133341.44-164.4 %0.010430.5613956.616962.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร15924.926435.059.6 %5.02146.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร44973.00847115.398-4.8 %0.013101.02864.0629993.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร183076.4845711.42275.0 %5.01807.6901859.8684752.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร121945.1450787.60258.4 %5.04650.83983223.559130.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร94245.89820764.94978.0 %5.01524.451061.805430.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร402089.13387720.03.6 %1.56845.40043918.763742.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว184886.092944.049.7 %5.02301.11992775.8618-20.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร63515.6841805.30934.2 %5.06397.524202.752434.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 25885.3416188.60137.5 %5.04485.90044272.71044.8 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร16016.22205.086.2 %5.01481.3201226.23384.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร402280.0199250.0250.5 %5.085817.98424205.57671.8 %5.0
รวม 3,120,473 2,438,811 21.84 % 5.0 293,381 112,991 61.49 % 5.0