จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง15333.625265.065.7 %5.01594.3601826.1579648.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง18767.747381.060.7 %5.01939.61991057.729545.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง16559.8599303.043.8 %5.02432.1599651.5385173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง75099.344103147.0-37.3 %0.09772.91995585.049842.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง25436.8918842.065.2 %5.01161.84285.075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ23581.6093594.084.8 %5.01210.76466.4500161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง22758.081453.093.6 %5.0985.55994674.1231.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย23778.9692057.091.3 %5.0766.19995380.050.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก20037.081478.092.6 %5.0848.87994570.032.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา12186.7291087.091.1 %5.0728.885.699999899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้12331.05844.093.2 %5.0870.780035.699999899.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง17514.248742.050.1 %5.01739.94012220.6914-27.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง22534.4617474.066.8 %5.04068.12013200.920421.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง6253.83012104.2166.4 %5.02806.62991587.516543.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง22258.413468.084.4 %5.04182.23971456.330965.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง18972.737236.061.9 %5.03725.70025380.3994-44.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง8524.259821075.359-147.2 %0.01739.42993332.3435-91.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง11190.4612400.0-10.8 %0.04518.06983342.460926.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง70679.46167983.8833.8 %1.55152.04912.3989982.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง22972.02910083.056.1 %5.03364.56011229.96563.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง26050.355265.079.8 %5.03320.04259.131592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง17398.6412960.919983.0 %5.02185.56011506.30131.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง20426.7617019.016.7 %5.03535.6802960.7730172.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง35178.99289311.0-153.9 %0.06692.33988664.4609-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง27723.5228001.0-1.0 %0.04004.64011339.471666.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง6958.889612745.19-83.1 %0.03269.461328.159.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง35622.21943990.07-23.5 %0.06140.7603426.28493.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง5461.850113470.0-146.6 %0.02584.91992590.8401-0.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง20290.38110359.048.9 %5.03668.82011046.06471.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง19370.495713.070.5 %5.03041.285.699999899.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง25505.2198088.068.3 %5.04068.14991504.068563.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง5812.060111834.0-103.6 %0.02170.6199307.30685.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง7449.78037799.0-4.7 %0.03647.00981401.145561.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 239179.53222223.397.1 %3.53781.91992923.121622.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง15532.555878.062.2 %5.01085.34990.5658.7 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง16927.6196562.061.2 %5.01655.71486.208510.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง22425.39121002.8116.3 %3.03311.58012406.758527.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง18688.18921659.309-15.9 %0.02698.98765.5385171.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง18947.29119534.75-3.1 %0.03323.09991423.052557.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง271020.8162497.75876.9 %5.06105.02742.57455.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง11458.47912074.66-5.4 %0.01029.48601.3784841.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง100977.936.0100.0 %5.02570.525.699999899.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง99487.5316.0100.0 %5.01763.10015.699999899.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ179170.3869261.39161.3 %5.02177.15991435.4534.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง34761.96985547.18-146.1 %0.05864.760310640.938-81.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 20133.7311493.042.9 %5.03041.282136.111829.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง22184.1993452.084.4 %5.01722.72788.8419854.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง155658.251204.64167.1 %5.069116.11711467.3883.4 %5.0
รวม 1,946,574 1,133,976 41.75 % 5.0 211,185 94,329 55.33 % 5.0