จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม15518.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01296.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม15863.655999.062.2 %5.01696.14398.8176.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม18587.9110081.845.8 %5.02551.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม169226.47108555.035.9 %5.013988.6991605.588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01686.42380.077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา24196.8014657.080.8 %5.01170.42427.563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที22948.51604.093.0 %5.0969.78003332.565.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง21631.6526208.84-21.2 %0.05616.23971685.537570.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม21091.53926340.08-24.9 %0.03464.64011757.832549.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม18372.0514685.074.5 %5.02285.62012657.4351-16.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม16581.1894862.070.7 %5.01280.021100.489514.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม16615.424040.075.7 %5.01639.081626.90360.7 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม17713.2415971.79.8 %4.53622.024386.7988-21.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม22299.989451.820357.6 %5.04035.12012703.405333.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม51390.19952108.992-1.4 %0.05416.98741.7504986.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม20094.98359.058.4 %5.02989.211078.658463.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม17493.4495325.069.6 %5.02970.2002315.295589.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม17933.925275.7970.6 %5.02114.471812.200914.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม19591.0714550.325.7 %5.03008.221540.206548.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม34203.14811397.0466.7 %5.06659.280312977.32-94.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม19288.848363.056.6 %5.03008.22853.1854971.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม26326.69923243.12111.7 %5.05480.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม64240.077148.088.9 %5.02875.13991934.019532.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม21340.8599989.053.2 %5.03616.741085.16670.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม20523.85912856.037.4 %5.03160.35991490.720952.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม26033.72113520.4348.1 %5.02932.17991073.585463.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม17738.30116954.04.4 %2.01924.3201370.2624880.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม64169.1819607.069.4 %5.02780.041235.055.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 228010.3977852.74265.9 %5.03701.09992074.473943.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม18342.2894481.075.6 %5.01410.8999645.6010154.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม24350.3317926.39126.4 %5.04377.35993462.797620.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม17929.495631.399968.6 %5.02418.741578.19734.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม22438.8215835.029.4 %5.03806.8799761.9409880.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม16715.9716819.059.2 %5.01639.08860.4815147.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม19411.60916827.81113.3 %5.02780.041647.78240.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม64258.51274581.281-16.1 %0.03305.88013291.66460.4 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม20418.8119197.620155.0 %5.01516.63531.054565.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม357081.06470451.31-31.7 %0.06782.52054727.200230.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม91472.71153855.10241.1 %5.02210.522350.6326-6.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม96892.22780151.60217.3 %5.05620.79985292.91755.8 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม181278.03140405.022.5 %5.07827.36963177.341659.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 19305.6619610.6-1.6 %0.02856.11992312.205119.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม16682.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01524.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม70052.4066895.660290.2 %5.016072.8198764.220745.5 %5.0
รวม 2,053,455 1,431,674 30.28 % 5.0 151,236 87,049 42.44 % 5.0