จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี15817.424446.071.9 %5.02838.211105.866561.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี61776.19922336.05163.8 %5.0414.66003295.5354928.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี25801.46920644.18920.0 %5.04891.79981265.839574.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 24507.0517787.068.2 %5.04055.0698215.8589994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี107689.9877272.028.2 %5.013867.443464.507375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี27601.7796541.076.3 %5.01628.1901382.9070176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย26165.425363.079.5 %5.01218.42658.5019546.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง22525.072451.089.1 %5.02379.48384.7583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม22415.13041.086.4 %5.0937.56006190.845579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด23502.2891987.091.5 %5.0999.71997295.9060170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง24928.3794382.082.4 %5.01834.3801243.286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน24512.1092725.088.9 %5.02469.4199465.7659981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ34946.4887683.078.0 %5.02377.99550.2304776.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม12927.821221.4190.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี72118.64829169.63159.6 %5.07059.59966581.756.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06074.77981415.78576.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี23919.419369.060.8 %5.06222.91021596.455974.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี39744.7718850.052.6 %5.04998.82033580.236628.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี19274.237863.2159.2 %5.04345.522698.037.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี60678.12912459.079.5 %5.021112.588225.559661.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี15741.1714810.8595.9 %2.53223.64012192.258132.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี27855.7716295.041.5 %5.07934.36046489.943818.2 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี23960.94931192.65-30.2 %0.04729.58011637.799965.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี43075.39172065.0-67.3 %0.08200.56053529.9657.0 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)41030.55162686.008-52.8 %0.016145.4596080.062.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี29831.2516290.045.4 %5.04872.7803988.9394579.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี20320.154637.077.2 %5.04720.6504145.264596.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี19212.44663.075.7 %5.03731.82011635.232156.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี23959.9815647.334.7 %5.04986.89991088.45578.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี52075.0743305.30916.8 %5.011623.6217.09999899.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี26996.30118928.029.9 %5.06812.542147.170968.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี19116.258413.056.0 %5.04321.31011731.944959.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี98237.85269142.10229.6 %5.022557.641878.1134696.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี39817.0398312.079.1 %5.05119.982566.320649.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี25923.519555.2424.6 %5.05652.43993775.229233.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี21333.5713349.037.4 %5.04991.521437.82571.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี26078.96916495.036.7 %5.06070.793504.85442.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี20061.52913417.033.1 %5.04473.4302426.217590.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี64359.94911157.082.7 %5.04500.78032225.346450.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 302907.53257537.7315.0 %5.06929.31013805.92845.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี17107.9595071.070.4 %5.02952.17991219.791558.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี32379.0219530.14139.7 %5.06261.06012678.344557.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี30277.11911201.063.0 %5.04207.19971609.23461.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี26880.30124702.778.1 %4.06684.62012004.053570.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี21631.239440.240256.4 %5.04779.2402860.101582.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี82466.78170852.014.1 %5.021287.341920.3591.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12938257.3121817.0895.9 %5.05465.14013009.967544.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2190440.9856884.87970.1 %5.010108.323081.885569.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)85085.42245795.08246.2 %5.017201.654238.289175.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี30091.37910293.065.8 %5.02394.042208.757.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี298043.0216117.2227.5 %5.06859.620113163.293-91.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี474448.88180088.0262.0 %5.05077.720213550.099-166.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี165221.69162577.811.6 %0.55647.859917812.844-215.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี109207.9271599.99234.4 %5.04329.78034530.1797-4.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย117670.3975231.79736.1 %5.03683.760319955.404-441.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด1844286.8102665.0194.4 %5.020365.8015082.252975.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี63353.398108869.22-71.8 %0.010940.6410721.1472.0 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 24087.7315233.436.8 %5.04226.21973241.91823.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี23311.497740.066.8 %5.03428.32011179.62965.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี107621.9290607.96115.8 %5.029331.488892.069.7 %5.0
รวม 8,294,618 2,369,806 71.43 % 5.0 406,558 200,881 50.59 % 5.0