จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์21300.6994243.080.1 %5.02745.78483.39782.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์337924.9139586.3488.3 %5.02464.47460.33281.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์13159.65243.700260.2 %5.0416.94338.2094718.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์48830.719ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01126.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์19971.93930226.16-51.3 %0.04495.31011379.125569.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17853.4614845.072.9 %5.03924.8799274.4550293.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์99229.04754975.74244.6 %5.014611.8597642.635747.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์25478.2216609.074.1 %5.01710.86458.7739973.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี22628.014870.078.5 %5.01660.08568.8884965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก22090.1312335.089.4 %5.01502.72684.054.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน23543.855549.076.4 %5.02615.8201684.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย22248.1412871.087.1 %5.02845.27798.072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี26158.8018795.066.4 %5.03335.21646.080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน29057.768031.072.4 %5.03543.1802529.3779985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด25714.2793482.086.5 %5.01912.1399684.064.2 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์30659.03926116.614.8 %5.04588.91021736.662.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน16399.07204.056.1 %5.03642.68991303.979564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน15384.23928.074.5 %5.03364.2998541.5189883.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์25166.1899573.062.0 %5.05712.29984164.011227.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17666.7896605.062.6 %5.04019.95021841.25254.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 14142211.91111264.6521.8 %5.053611.057044.648-6.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19800.7618187.08.1 %4.04590.41992366.742948.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์90932.1818383.5279.8 %5.031726.268218.655374.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13555.3411213.117.3 %5.03147.23971988.10336.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์27163.7713664.4949.7 %5.06367.984203.558134.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18380.748093.700256.0 %5.04248.1602910.2330378.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์72850.6855005.00824.5 %5.07081.56011631.133977.0 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน451034.03197194.5356.3 %5.02814.06011914.942532.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)79523.34488923.406-11.8 %0.024863.71919711.54920.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20765.1219955.052.1 %5.05369.711086.594579.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13697.06396.053.3 %5.0370.01999444.59998-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)8082.16021083.086.6 %5.0409.32001283.41430.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)27625.013576.050.9 %5.0526.62309.3000241.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์24307.0514969.079.6 %5.04590.4399148.627596.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17750.3714507.074.6 %5.04000.93022652.732433.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์23625.79919626.916.9 %5.03758.58012395.642136.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18639.415150.018.7 %5.08733.80964751.833545.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40297.28130166.025.1 %5.08640.83986041.601130.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์30411.277715.688574.6 %5.04343.251475.036566.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์48504.35245278.7196.7 %3.09211.3203680.46692.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์78578.81384421.992-7.4 %0.011475.888034.799830.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ11606.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3138.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21230.38117401.1618.0 %5.05611.55032696.404151.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20242.439653.052.3 %5.04913.62012127.638956.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์28151.921819.169993.5 %5.04875.60992543.843547.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40322.2517714.056.1 %5.04686.320311747.244-150.7 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์64750.80111840.081.7 %5.04493.33983350.9625.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ136575.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6273.0225ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16652.94994.070.0 %5.03088.08011465.650552.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์72004.11728824.68960.0 %5.09306.29981984.18978.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23444.938811.299862.4 %5.03601.6201932.2064874.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์47113.05932965.71930.0 %5.08564.69925965.79130.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19429.3596405.067.0 %5.04571.40041247.55972.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์24943.52918302.026.6 %5.06398.219731.24899799.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์327016.09839880.0-156.8 %0.015353.926403.107458.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1108112.8258167.5946.2 %5.08003.62995563.674830.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์122121.9734824.50871.5 %5.01607.92553.4099-58.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11430.212573.22-10.0 %0.01878.69011368.027.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์3923852.0774322.5680.3 %5.020953.232785.703986.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน333274.9422938.85993.1 %5.05315.62013237.806639.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี273614.7272302.64173.6 %5.04904.43994034.075417.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล632681.19107756.0283.0 %5.05428.83989230.9033-70.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์98029.85994573.03.5 %1.513320.7715135.450261.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 49852.21918610.062.7 %5.05590.73974650.658216.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15797.965255.066.7 %5.02917.08011800.240538.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์100479.5469930.00830.4 %5.030180.20114890.25250.7 %5.0
รวม 8,453,920 3,269,727 61.32 % 5.0 444,560 247,259 44.38 % 5.0