จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช16988.6296162.063.7 %5.03231.82011388.8757.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช155184.03177073.0-14.1 %0.03219.23972126.850133.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช68267.1847079.37131.0 %5.0426.149991458.6455-242.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช51390.8414848.071.1 %5.0358.51530.1904-326.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช20838.9399512.054.4 %5.05614.41991077.189580.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช16387.68910290.037.2 %5.01768.48202.340588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช211731.27117523.5944.5 %5.041495.489553.700277.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02660.04797.5344870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี23139.8011894.091.8 %5.01228.98420.2229965.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง22993.8598359.063.6 %5.02772.1799436.2210184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่21871.8012841.087.0 %5.01419.8101595.8305158.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด22427.343019.086.5 %5.02121.1799464.70278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา23135.44278.081.5 %5.01535.22249.8309983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง29705.19910954.563.1 %5.03641.8999278.5589992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน26137.5611829.093.0 %5.01649.04320.4824880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่21533.3691465.093.2 %5.02214.2998428.1175280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง25010.075047.079.8 %5.01711.1799456.073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์33942.8713731.089.0 %5.01391.22204.15585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล22220.52519.088.7 %5.02299.98409.459582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม21868.672395.089.0 %5.02443.02462.0419981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์21456.0292966.086.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม21957.6411839.091.6 %5.01042.86484.553.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง21661.172605.088.0 %5.01384.74372.3809873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ20686.12101.089.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช21604.5821153.62.1 %1.04620.02942.9699779.6 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล18224.8334723.039-90.5 %0.03528.83981307.263.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช23053.71128740.609-24.7 %0.03346.35992245.832.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา16088.475738.064.3 %5.038292.1211445.996.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง17323.6296046.065.1 %5.04330.982081.060551.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง11077.826684.039.7 %5.02335.982094.7510.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04144.6201706.9329882.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช19491.9499842.049.5 %5.05285.58013286.37337.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1571487.133149061.06-108.5 %0.029188.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 822126.0617639.899965.5 %5.09143.75981411.443584.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช31754.31110816.065.9 %5.010191.7715477.082546.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช23044.2629791.24-29.3 %0.06711.780316310.559-143.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช17598.127436.879-55.9 %0.03965.88014828.3232-21.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช39582.2324538.7638.0 %5.012891.9815849.07-22.9 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช23489.5710212.056.5 %5.06122.23052103.37665.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช41776.3472757.953-74.2 %0.07751.72021971.674.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช712195.25778140.0-9.3 %0.02957.35013000.3564-1.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 52347.89871222.141-36.1 %0.020066.96129484.25-46.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช22387.912888.042.4 %5.05970.14995631.10015.7 %2.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1482.0ประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช13603.7217933.041.7 %5.0436.62547.91602-25.5 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)8027.12013946.050.8 %5.0384.53998285.025.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)10815.422926.072.9 %5.0485.58002319.4849934.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช21032.2896439.100169.4 %5.05473.46596.989589.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช17568.1415165.070.6 %5.04631.83012116.598954.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช22115.625100.199-13.5 %0.06084.29982371.31461.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช36824.082177691.55-382.5 %0.011560.8218445.301-59.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช46689.05934289.026.6 %5.09507.12015872.111338.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช23350.72115733.3632.6 %5.06673.74022426.195663.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช63386.64867308.0-6.2 %0.08368.3203626.1829892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช39909.2896486.083.7 %5.06766.62014135.038.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช23243.1536004.52-54.9 %0.06654.78031632.74675.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช26424.1514531.045.0 %5.07927.75981829.73876.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช31361.2412091.0561.4 %5.08946.714757.884846.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช19794.14132561.0-64.5 %0.05171.46439.0424891.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช119812.8323290.1780.6 %5.03433.37993037.016811.5 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช31111.0922407.028.0 %5.02823.60011222.731956.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 173810.77112080.9535.5 %5.04830.543617.906525.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช14658.06514.055.6 %5.03136.6799924.036570.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช30236.921111.030.2 %5.06426.59962825.679956.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18836.028337.055.7 %5.04943.28032296.406553.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช31109.1855560.0-78.6 %0.07662.56982460.06367.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช20704.2513365.035.4 %5.05589.91021042.1581.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช28847.9912529.056.6 %5.011000.881963.554982.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช182266.4541474.0277.2 %5.04609.91991762.107561.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1191667.1967331.81364.9 %5.05505.83982463.055455.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2118037.2655648.052.9 %5.010199.578406.740217.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3248744.0663555.71174.4 %5.015473.286208.288159.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 92287.0774093.61719.7 %5.08037.03470.82556.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)132254.4148206.063.6 %5.016956.0613789.540377.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล222271.6750589.13377.2 %5.02835.64991820.515535.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช507781.03423038.016.7 %5.010516.1412309.902-17.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช235681.55119052.049.5 %5.07309.60012330.645568.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล189719.59151682.020.0 %5.06606.542056.10468.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช932646.062480.399999.7 %5.06967.25988007.1289-14.9 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช182852.77130122.9628.8 %5.04859.76032619.007646.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2670100.0750802.8871.9 %5.06928.80038424.6143-21.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช116485.3261228.047.4 %5.05395.53144.297441.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช259147.42139358.046.2 %5.05330.09964576.310114.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร224721.22144950.4435.5 %5.05744.28037841.6323-36.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี123517.250448.059.2 %5.04598.28031971.382957.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1213942.4167142.0986.2 %5.08338.52054785.849642.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช105265.05166868.09-58.5 %0.013784.39911228.73218.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช64157.242115093.84-79.4 %0.019368.21914764.00423.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช620381.94317996.048.7 %5.012575.133707.384570.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 22130.61922535.609-1.8 %0.06084.23975346.096212.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช17991.8915472.069.6 %5.04600.981508.47567.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช248285.44215890.513.0 %5.033618.78124596.93826.8 %5.0
รวม 11,900,797 5,856,220 50.79 % 5.0 602,453 336,827 44.09 % 5.0