จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่15885.6415629.064.6 %5.02378.28902.562.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0349.07999876.65051-151.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่17393.686884.060.4 %5.01807.62806.2555.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่19209.2715898.017.2 %5.03747.24361.7504990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่66889.18855963.016.3 %5.013312.1994665.450265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่30568.5497265.076.2 %5.01851.65991118.1539.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก23873.676016.074.8 %5.02094.8401272.2510187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง23224.6193496.084.9 %5.01212.54110.836590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม23169.654427.080.9 %5.01997.6401414.019579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม23425.8692730.088.3 %5.01736.22419.1495175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา23224.743496.084.9 %5.01970.58333.2600183.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา22950.922188.090.5 %5.02522.28369.37985.4 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่26778.62122362.516.5 %5.04621.3701817.082.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่48484.96113466.1972.2 %5.04184.462969.471929.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่26770.176733.060174.8 %5.02289.85991093.003452.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม14713.02872.080.5 %5.02428.85991916.149921.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่18228.60911900.034.7 %5.03514.5103613.8330182.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่19910.2119053.054.5 %5.03956.34012333.782541.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่22143.159273.058.1 %5.04298.041893.5455.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่53118.309ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05617.02984274.012223.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่12257.417417.899939.5 %5.02773.56012367.922414.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่34460.05125488.1626.0 %5.07416.8496ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)22253.06111096.050.1 %5.03867.1299885.55277.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่83418.95362192.7725.4 %5.06580.80031501.788577.2 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่4745068.04901346.0-3.3 %0.022315.801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่27233.4418086.100170.3 %5.04412.64012061.553.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 32589.2530370.06.8 %3.0402.41998452.53247-12.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่20172.3699514.052.8 %5.04374.7002515.9354988.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่16436.8116534.140160.2 %5.02929.51721.048541.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่20097.0915802.021.4 %5.03160.982697.423314.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0230374.5616841.72392.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่39449.12934101.013.6 %5.05743.83983249.96943.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่33361.46114246.057.3 %5.05211.29981024.622680.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่65771.61757199.89113.0 %5.07569.3799597.5499992.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่18745.4810327.044.9 %5.04146.41991729.058.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่23387.55115869.432.1 %5.04983.23973014.606439.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ไม่ครบ15178.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2191.5835ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่28606.1998150.071.5 %5.05331.25981492.440472.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่20942.12113593.035.1 %5.03309.8101551.9499583.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่66270.57820961.068.4 %5.04450.78032437.272545.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่354021.66113482.067.9 %5.06794.31014665.449731.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่17031.8018750.070348.6 %5.02587.4399858.7999966.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่29820.62121495.027.9 %5.04755.29982131.372655.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1531.533ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่27381.67221991.9219.7 %5.05002.232371.551552.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่26435.2313098.050.5 %5.04184.8198922.3909978.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่63699.4360988.0514.3 %2.018009.182035.049988.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่136568.3474466.51645.5 %5.010302.965501.350146.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่34104.37918788.444.9 %5.02404.971253.049947.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่353244.06268833.023.9 %5.07174.30032983.9558.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่129568.57179226.0-38.3 %0.04660.79986799.0781-45.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่80854.742ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03547.1799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม124378.0575620.039.2 %5.03743.36014288.0996-14.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่168562.6964166.67261.9 %5.065702.936784.005989.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 19502.3512040.2438.3 %5.03885.723361.100113.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่16843.1195917.064.9 %5.02701.20021170.456.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่209948.0995371.26654.6 %5.018888.77910124.046.4 %5.0
รวม 7,488,475 6,476,180 13.52 % 5.0 526,311 124,953 76.26 % 5.0