จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา17753.412295.587.1 %5.02146.26901.3695158.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา45658.84118891.86-160.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา73142.50852742.10227.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา18032.2720766.18-15.2 %0.03401.3101458.8689986.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา18277.2098435.053.8 %5.03629.52333.9819990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา56245.6661518.238-9.4 %0.010132.9793989.629460.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา29436.164271.085.5 %5.01294.67388.5119970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2669.83012137.020.0 %5.02850.1799299.2589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง24327.8912778.088.6 %5.01536.840157.66299896.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง23590.832224.090.6 %5.01204.38503.243558.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า22979.9394599.080.0 %5.01942.86560.8609671.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด24060.522166.091.0 %5.01198.17524.4000256.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง25805.2213388.086.9 %5.01929.0476.4630175.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา21154.1616869.020.3 %5.04075.85994416.0371-8.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า14943.075720.561.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา73138.4331105.057.5 %5.04542.23972881.435536.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา21041.21110467.050.3 %5.04903.58012303.7553.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา20354.346715.067.0 %5.02248.20021919.87414.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา16774.496272.062.6 %5.03135.281165.317562.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา21350.9813078.038.7 %5.04639.53475.881325.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา37757.55122141.041.4 %5.05372.83983839.028.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา24379.3422238.18.8 %4.06139.62016222.4688-1.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา17130.05580.067.4 %5.03363.26684.8264879.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา19169.55110162.047.0 %5.03027.4299586.1690180.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 9745.49022836.070.9 %5.0359.34401.54599-11.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา19412.8014180.078.5 %5.03207.0601776.1690175.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา17211.8815159.070.0 %5.03059.032266.725.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา20436.62115071.826.3 %5.03972.02034.51748.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา44075.21957631.0-30.8 %0.08973.09232.3105-2.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา27169.616517.039.2 %5.03401.282917.202914.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา34553.28118289.047.1 %5.07851.06013157.885559.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา34305.3431708.167.6 %3.54888.6797451.1359990.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา62608.57810405.083.4 %5.03553.43995204.5464-46.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา20740.114253.9731.3 %5.03743.781738.230153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา32934.17214987.054.5 %5.04314.06011364.3968.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา195128.9810789.2694.5 %5.072071.828ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา15996.8516067.399-0.4 %0.02471.7511.9929879.3 %5.0
สพ.พังงา63597.9810980.082.7 %5.09542.74022145.432477.5 %5.0
รจจ.พังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2400.0989ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา53904.42221377.060.3 %5.06367.81983982.941437.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา23117.6295899.074.5 %5.03028.18022551.680915.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา23966.22133608.57-40.2 %0.04255.271881.41855.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19742.7313343.032.4 %5.04123.9199791.9279880.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา58952.71134533.0941.4 %5.014582.6993194.58478.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา151587.6157745.89161.9 %5.09680.26952358.555475.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)98707.65647451.4351.9 %5.09538.26952915.577469.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา47884.92214837.169.0 %5.01934.362654.6323-37.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา292300.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06037.58012554.616557.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบ98634.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3085.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง121715.63145120.41-19.2 %0.03865.62012757.14728.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า91317.36730143.667.0 %5.03963.242217.157544.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา82553.781101241.89-22.6 %0.08931.599614999.029-67.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 20287.2712032.040.7 %5.04523.233230.266128.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา15782.182393.084.8 %5.02697.8999941.0034865.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา87967.49263014.57828.4 %5.023936.8414815.32638.1 %5.0
รวม 2,164,578 1,248,175 42.34 % 5.0 239,518 130,037 45.71 % 5.0