จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต16154.854164.074.2 %5.01627.742066.8301-27.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0552.660033027.217-447.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต117012.2169122.06340.9 %5.0404.97687.41998-69.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต21093.3523525.471-11.5 %0.03170.05989.0830168.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต18800.3116894.063.3 %5.02504.49418.6554983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต167627.88132429.1621.0 %5.018915.3116810.64564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 189054.14823490.073.6 %5.02193.96539.5999875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 227733.913531.051.2 %5.01909.4399518.7000172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้35976.57506.600179.1 %5.01828.02298.7749983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง29687.87910480.064.7 %5.02329.0801568.0999875.6 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต40129.69922577.043.7 %5.04101.8398816.7580.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06981.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต27075.2546007.77-69.9 %0.04691.33982945.284937.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต41799.85211621.072.2 %5.06311.75981208.85680.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต24557.7919464.061.5 %5.04063.792330.131342.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต18628.6813754.026.2 %5.02523.48834.1295266.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต17811.1096995.060.7 %5.02084.14991842.154511.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19796.0911195.043.4 %5.02884.82807.93412.7 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต10213.6610903.0-6.7 %0.02000.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต23239.61910496.054.8 %5.04020.722969.538626.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต35935.39812285.065.8 %5.02637.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต34403.871127624.0-271.0 %0.06288.66022877.179454.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต23323.6519805.015.1 %5.04463.16024692.4585-5.1 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)26658.3226250.01.5 %0.58297.45022850.11465.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก123425.2293218.7524.5 %5.01482.54634.90157.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 13098.085411.058.7 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต22715.6897205.068.3 %5.03074.9693.660597.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต18663.3816585.600164.7 %5.02504.471518.717539.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต24129.4232241.789-33.6 %0.04234.91991941.171954.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต33872.75145755.0-330.3 %0.08114.219712359.916-52.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต31001.53719.088.0 %5.07657.80031742.784477.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต22557.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04215.9102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต33337.71971621.852-114.8 %0.06668.98921.1799986.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต64180.419661.084.9 %5.01933.993247.3374-67.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต22018.75114203.97-418.7 %0.03778.56013085.4518.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต22626.97999.064.6 %5.04234.91991235.436970.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต32141.2118809.400472.6 %5.03189.06011687.627447.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต67831.01623930.064.7 %5.03436.2603540.3790384.3 %5.0
สพ.ภูเก็ต64195.30932760.949.0 %5.02234.521965.823512.0 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 355447.56179190.0949.6 %5.05404.16023865.814528.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต16416.854991.069.6 %5.01667.781730.8335-3.8 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต21479.0213520.137.1 %5.03322.20021396.00658.0 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต30484.85946388.789-52.2 %0.06288.66021909.528469.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต20083.9312351.538.5 %5.02865.781407.529550.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 18367.096870.200262.6 %5.02631.72815.5604969.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต17459.05119791.0-13.4 %0.02637.6001841.7569668.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต262771.22102138.061.1 %5.03873.59992174.32343.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต160147.417799.430295.1 %5.01431.27630.056.0 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง149540.94106560.028.7 %5.01712.1599368.8565178.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต324744.22292730.699.9 %4.55263.35992108.2559.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต701034.13412329.041.2 %5.02483.56013902.2344-57.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต102474.9583669.018.4 %5.02134.08011889.65611.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต82375.75889370.75-8.5 %0.05956.37995669.53134.8 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 26507.37927576.0-4.0 %0.03132.021319.007657.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต16511.93203.080.6 %5.01724.8201765.7075255.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 235888.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.051235.141ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต223852.1688176.060.6 %5.015243.1721538.5-41.3 %0.0
รวม 3,969,650 2,679,896 32.49 % 5.0 205,484 125,407 38.97 % 5.0