จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี14327.2971123.0-396.4 %0.010335.552633.274.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22157.75675.097.0 %5.01339.52813.40939.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี371810.72451438.69-21.4 %0.01584.874583.2705-189.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0536.220031242.7-131.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย36491.83215600.257.3 %5.0424.26001548.35895-29.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี32069.03912000.062.6 %5.09229.02052907.068.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 823648.85916273.031.2 %5.05011.6299205.6369995.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี17618.12917892.121-1.6 %0.04725.6602400.928591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1186404.641128066.98-48.2 %0.024974.582116.649991.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 265410.60947007.028.1 %5.010567.53124.4570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี48911.53151826.0-6.0 %0.016242.667087.056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี29388.89111420.061.1 %5.01926.6901626.0499967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน24638.526384.074.1 %5.02277.78643.8814771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์21306.1092758.087.1 %5.01452.0599316.2739978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง20763.0512066.090.0 %5.01915.92179.3690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง22848.5393789.083.4 %5.02268.24238.9059989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ2539.85012043.019.6 %5.01707.6699424.2584875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ23231.494088.082.4 %5.02644.3701380.085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก20539.492420.088.2 %5.01928.8501410.9129978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา20359.522888.085.8 %5.01967.73279.1669985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร22153.8112577.088.4 %5.01786.6199421.1400176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา21816.3111062.095.1 %5.01861.5528.3510171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี20707.272358.088.6 %5.01959.659988.75799695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม19755.6091662.091.6 %5.01456.6599351.68675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน20784.832633.087.3 %5.01408.26489.829565.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม19094.051889.095.3 %5.02164.85995.699999899.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย26564.328664.067.4 %5.02789.28138.795.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน22322.933505.084.3 %5.02389.9199486.64779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม22191.439412.098.1 %5.01255.74173.1089986.2 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน67858.82832458.052.2 %5.04457.8301705.8499884.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย43568.301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04520.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 831394.95150925.539-62.2 %0.012425.36396.349648.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี174206.360044.39865.5 %5.058841.755244.091.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01455.8999508.2565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน15302.1110620.030.6 %5.02657.022099.521.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ20688.1297857.062.0 %5.03823.57012000.747.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย21937.8412477.043.1 %5.03138.17021724.2545.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี36852.8915570.069884.9 %5.02447.461334.35145.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี43150.80932644.89824.3 %5.010468.386869.696834.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1165685.39114619.72177.7 %5.049090.5781081.804497.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี19902.6995603.071.8 %5.05384.16021727.167.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี18225.5615835.068.0 %5.05102.39992357.624553.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ17486.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 826934.12920593.623.5 %5.010915.026411.399941.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1129151.3527723.54.9 %2.012079.5815938.425-31.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี186195.0231307.85983.2 %5.010677.2422142.695-107.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี14100.2827173.801-92.7 %0.03530.17993986.3235-12.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี27739.0211341.0859.1 %5.09859.8008ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี28195.1518532.034.3 %5.07597.6699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 827244.7417711.5835.0 %5.010912.4916249.477-48.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี100583.5599848.00.7 %0.59745.74021450.631585.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1008567.61981983.8-96.5 %0.02386.79985857.6997-145.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)55004.85245226.80117.8 %5.018366.7792482.349986.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)22684.61934107.563-50.4 %0.06237.91992144.149965.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี20297.6099301.054.2 %5.05886.58982519.399957.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ48877.621ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8662.6504ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1043352.37955785.02-28.7 %0.017209.2417966.85-4.4 %0.0
สอต.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)7987.08983750.053.0 %5.0460.85999437.114015.2 %2.5
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง10761.473897.063.8 %5.0537.59998441.7405117.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)23189.7117216.068.9 %5.0605.96002372.4190138.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี21205.8694141.080.5 %5.05771.3301220.3999996.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี27767.428942.067.8 %5.010335.552795.232473.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี21489.5219031.011.4 %5.03550.473280.58747.6 %3.5
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี40933.609256059.69-525.5 %0.013721.1822412.449-63.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี25385.6899225.063.7 %5.07920.18025543.099630.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี20524.3914457.078.3 %5.05353.08011555.1570.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี38400.9869758.797-81.7 %0.010278.221770.1079792.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี81426.92287883.0-7.9 %0.014492.648151.043.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี70160.0710600.084.9 %5.08509.679711969.962-40.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี22013.0223540.0-6.9 %0.06608.12993193.899951.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี23184.02912146.047.6 %5.07235.63962420.14466.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี26188.95918617.028.9 %5.08376.71973451.349958.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี155991.5657154.063.4 %5.05148.32033513.410631.8 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี48731.24237440.5923.2 %5.03459.752566.99125.8 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี411365.91378276.698.0 %4.09026.66999822.4736-8.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8696749.7584060.087.9 %5.0277869.696788.649997.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี32908.14128750.012.6 %5.04573.43991793.660.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี42387.28935415.016.4 %5.010879.783639.4566.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี215284.44116515.0245.9 %5.04828.37993702.164123.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี43114.12146846.559-8.7 %0.09365.45022284.7575.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี22909.1216814.070.3 %5.05619.29915.7999983.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี20768.27927142.199-30.7 %0.05638.31984034.149928.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 158464.14880860.5-38.3 %0.02747.88012152.463421.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2263966.56147376.1644.2 %5.012921.634234.881367.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3239131.0389230.53162.7 %5.010216.173778.92963.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)295277.8181733.43872.3 %5.030712.743161.589.7 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้69169.90648061.66830.5 %5.02123.14993195.6394-50.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี16552.46117344.0-4.8 %0.01773.93012703.0635-52.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี404382.28397059.01.8 %0.510055.7795214.548.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์84989.56379737.06.2 %3.05449.37992958.7545.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี588634.0301804.048.7 %5.06822.03033350.47950.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี121957.3103344.015.3 %5.06424.08017494.0903-16.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี105110.8397093.07.6 %3.55493.93991915.29565.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา254745.48112573.055.8 %5.06046.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ125601.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี137074.38118732.013.4 %5.06716.47022479.461963.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1117377.0296.0100.0 %5.07084.29906.3649987.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 21139.1517883.015.4 %5.04353.18024745.3999-9.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)27906.55141735.008-49.6 %0.09247.86049482.6865-2.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)15915.038291.047.9 %5.03078.47229.8869992.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี15801.453235.079.5 %5.04061.041566.654461.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี100307.8960073.71940.1 %5.040984.0242725.758-4.2 %0.0
รวม 8,193,844 6,656,660 18.76 % 5.0 997,806 369,416 62.98 % 5.0