จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง14587.613709.399974.6 %5.02047.92738.30263.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง31222.017127.100177.2 %5.0715.47003485.4500132.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง772773.062378.39891.9 %5.05220.1802925.4520382.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง16792.4498378.550.1 %5.02884.61991171.777559.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง17194.3719270.046.1 %5.03112.7998612.0299780.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง142571.3463852.055.2 %5.010034.623266.518167.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง23274.1992706.088.4 %5.01336.5302.204577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี24098.992516.089.6 %5.02042.51541.471573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์23206.5292284.090.2 %5.01812.72418.256576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น16539.6991804.089.1 %5.01551.425.699999899.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง25301.53927744.9-9.7 %0.05946.18992577.426556.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง21996.2720364.857.4 %3.54674.87013228.736330.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี14465.281852.087.2 %5.02561.82011296.7549.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง23337.8317913.30123.2 %5.03911.58012815.828428.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง17956.7215251.899970.8 %5.03550.38992576.124527.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง17075.7217062.100158.6 %5.03055.83012827.58947.5 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง17446.8594582.073.7 %5.03340.985652.9048-69.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง13589.6211823.013.0 %5.02560.37991076.970657.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง22353.06939.069.0 %5.05356.91993458.96935.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)17893.9716466.799863.9 %5.03112.9199686.4574677.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง73649.75840945.35244.4 %5.05166.5303905.1659582.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง344641.34237429.9731.1 %5.02066.06013502.25-69.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง19231.8696587.065.7 %5.02683.39992494.59557.0 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 25248.46915411.039.0 %5.0399.96002740.7735-85.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง18586.7895614.600169.8 %5.02995.0701308.4839889.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16800.6196476.061.5 %5.02941.67992492.220515.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง141194.4413065.090.7 %5.054227.8131239.77297.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง34725.359163322.91-370.3 %0.06915.45024400.91636.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง20977.28928040.301-33.7 %0.04710.14992252.896552.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18643.018012.299857.0 %5.03607.21238.28765.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง22922.5230870.41-34.7 %0.04957.3599642.3614587.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง19369.03910009.948.3 %5.03873.42992966.850123.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง16376.3421761.189-32.9 %0.02656.39992368.866510.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง18017.80112930.428.2 %5.02579.791389.935446.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง23294.4397954.065.9 %5.03072.01862.005939.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง17179.78910342.539.8 %5.02808.6599545.5184980.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง231147.3812680.094.5 %5.074080.5313190.758595.7 %5.0
รจจ.ระนอง 3942388.3134048.0896.6 %5.038264.4923549.669990.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง15150.653872.874.4 %5.02200.021079.37150.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง36475.85929011.020.5 %5.08361.24023762.341855.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง17879.89117080.9494.5 %2.03226.91992105.371134.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง19339.68920594.08-6.5 %0.03816.39992513.453134.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง18678.078898.299852.4 %5.02569.242375.67467.5 %3.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง19122.63116476.013.8 %5.03455.09991914.841144.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง154671.5675827.051.0 %5.018635.928822.254952.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง23817.05119525.018.0 %5.01644.43991791.662-9.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง225968.95152261.032.6 %5.05436.543845.361129.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง93794.40679107.98415.7 %5.03165.784162.2002-31.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี118484.554376.054.1 %5.03439.43993125.04499.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง50811.80183749.344-64.8 %0.08153.68994162.049.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 20280.81114063.030.7 %5.04310.81982804.291534.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง19469.66159.068.4 %5.02428.2002748.7714869.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง94030.34463663.00832.3 %5.018548.5817032.5298.2 %4.0
รวม 7,206,048 1,684,191 76.63 % 5.0 376,229 131,001 65.18 % 5.0