จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร15254.3995170.066.1 %5.02918.46586.7294979.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร47577.60249622.25-4.3 %0.0775.51001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ48942.402ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.2355ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร20380.78112924.036.6 %5.04401.68991241.849571.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร17794.22111281.036.6 %5.03812.22453.5388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร116767.3359407.049.1 %5.011817.964751.93859.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร27346.6997122.074.0 %5.01870.0801315.9889883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ24441.572689.089.0 %5.01899.1199125.74293.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว21830.331897.091.3 %5.01546.5263.8624982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน31589.5810635.066.3 %5.03032.8799529.5870482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม22114.2211625.092.7 %5.02324.7002419.76781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ21431.5511204.094.4 %5.02873.8801340.907588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี22543.2792894.087.2 %5.01794.4399269.5814885.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก22192.162376.089.3 %5.01932.54418.7884878.3 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร18961.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04821.542295.057452.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร64575.5724974.5261.3 %5.06949.83984015.858942.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร21830.1218678.060.2 %5.05770.85993374.494941.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร17271.9716668.061.4 %5.03793.21784.612953.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร18341.678359.054.4 %5.03101.88011112.20364.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร28721.5617768.419973.0 %5.08737.32034647.2146.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร11901.719049.199-60.1 %0.03059.15994671.5298-52.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร21959.2199356.057.4 %5.05656.75983658.155535.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร23646.3311427.051.7 %5.04890.33982458.16849.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร31616.12956075.23-77.4 %0.07311.15042223.239569.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร370869.56186790.049.6 %5.03406.02566.824.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร19856.38111708.041.0 %5.03187.1399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร27462.64838566.0-40.4 %0.0427.86002349.07718.4 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0356.09998326.660498.3 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร19736.153789.080.8 %5.04839.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร17150.991736.089.9 %5.03698.10012265.075438.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร19207.56118040.06.1 %3.04401.71972324.051547.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร54033.219295942.97-447.7 %0.011247.4513591.946-20.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร30723.3411857.2961.4 %5.08452.26954413.053747.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร20053.110732.046.5 %5.04572.8398572.4699787.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร19111.488932.053.3 %5.04325.64012792.572535.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร20624.22113337.9635.3 %5.05219.54981644.782568.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร18425.8211492.037.6 %5.04230.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร19670.257939.059.6 %5.03952.82011065.377473.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร20747.8312689.3138.8 %5.03603.0315.5614991.2 %5.0
สพ.ชุมพร19944.3417174.013.9 %5.05405.96972286.68857.7 %5.0
รจจ.ชุมพร 226623.77142461.1737.1 %5.05000.37012479.344550.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร15477.364801.379969.0 %5.02804.3401329.5929988.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร30887.87922600.026.8 %5.07444.24022804.062.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร17425.4396542.062.5 %5.03793.21832.549951.7 %5.0
สปส.จ.ชุมพร24903.4325635.0-2.9 %0.06341.33982263.5564.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร18684.275943.068.2 %5.03966.98857.4890178.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร19102.35931478.531-64.8 %0.04629.90042105.553554.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1251888.2357312.077.2 %5.08077.68022549.629968.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2118948.9362191.42247.7 %5.09484.40041963.36579.3 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล351685.1373900.82879.0 %5.02304.65993158.104-37.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร15247.179890.900435.1 %5.02248.2217647.58-685.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร290569.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06355.9795ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร184690.63129504.4429.9 %5.06020.047982.75-32.6 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์73265.492112588.02-53.7 %0.04141.26034164.3013-0.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร91882.49279982.66413.0 %5.04151.25983081.581525.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ113546.6410550.090.7 %5.03660.034133.4033-12.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน248941.98115776.053.5 %5.04920.66022155.929956.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร93574.53195551.0-2.1 %0.012080.915862.051.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 27557.1714183.048.5 %5.04782.00983015.670436.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร14689.073468.076.4 %5.02576.15991033.44859.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร145785.5571676.050.8 %5.024924.89823221.8016.8 %3.0
รวม 3,433,553 2,047,963 40.35 % 5.0 276,738 167,115 39.61 % 5.0