จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี15229.25761.062.2 %5.02605.982284.100112.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี21073.71125397.371-20.5 %0.04773.78031169.39475.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี19876.77910040.5849.5 %5.03683.7002453.6344987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี57801.9357489.00.5 %0.515109.746852.910654.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี32506.8212696.060.9 %5.01589.64739.7174753.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล32981.2585044.084.7 %5.02575.8599425.0084883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง23891.43895.083.7 %5.01868.9399676.7614763.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่25313.6993254.087.1 %5.01877.1001672.0394964.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม23980.5615852.075.6 %5.01658.64676.1489959.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง23303.8693701.084.1 %5.0823.14001302.3469863.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง23324.172412.089.7 %5.02402.3999667.0424872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง34980.1291861.094.7 %5.08184.1201651.4719892.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ22665.332292.089.9 %5.01654.2635.02897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์22552.4612604.088.5 %5.01564.799930.098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ24508.41734.097.0 %5.02309.820143.54999998.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 23677.55130702.621-29.7 %0.05914.62013724.237337.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี22664.0619457.439558.3 %5.05534.41993826.096430.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 822692.12920396.4810.1 %5.08298.78034362.726647.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี16822.9114438.014.2 %5.04203.29982459.929941.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 10194212.13107305.3844.7 %5.074415.78132246.20156.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี17493.524941.569871.8 %5.03326.12012817.60515.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี22383.95918912.015.5 %5.05458.37999361.54-71.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี10542.5918816.051-78.5 %0.02707.3999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี20765.7524714.439-19.0 %0.03715.140130542.266-722.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี19580.02922244.34-13.6 %0.04376.463115.136528.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี24067.85984305.609-250.3 %0.06028.85991726.22671.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1195436.336148262.13-55.4 %0.034463.96135390.348-2.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี262349.3416194.093.8 %5.0103428.82389.487597.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี15183.673385.350177.7 %5.02605.9399323.1987.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี17209.184815.072.0 %5.03385.64012115.858937.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี22090.62921969.2810.5 %0.55059.00983586.838929.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี30381.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08310.660212196.169-46.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี29364.05123296.020.7 %5.08310.78031852.756577.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี20290.53116095.720.7 %5.04659.66021941.9958.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี106667.49149698.38-40.3 %0.020461.992288.958588.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี23365.21111378.251.3 %5.05914.73972318.62760.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี21441.9110422.6751.4 %5.05116.26032452.576952.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี20863.6316.0100.0 %5.04887.90042649.568845.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี29205.46121138.62927.6 %5.07875.39012095.32573.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี20032.6819377.763.3 %1.54431.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี65149.62911096.5883.0 %5.04203.29982419.716642.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี33102.32895294.992-187.9 %0.08470.80084313.910249.1 %5.0
รจก.ลพบุรี ไม่ครบ93538.656ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี16660.9615434.067.4 %5.03176.46818.3299674.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี20905.2617590.70915.9 %5.04526.58011581.265565.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี18231.766874.062.3 %5.02242.1899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี30240.61924935.4317.5 %5.07348.80036387.989713.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี21042.04117105.0718.7 %5.04887.78032062.079357.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี38693.01232327.96116.5 %5.08895.47955322.451740.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี39304.6843586.641-10.9 %0.012190.082114.034982.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 188622.547110241.37-24.4 %0.07628.63965540.144527.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 235666.5265894.203-84.8 %0.013200.7216670.578149.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 633752.09222190.09-558.3 %0.02225.35012243.178-0.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี633679.94623293.01.6 %0.512432.0619415.454124.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 267991.43862525.08.0 %4.03980.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี107059.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03659.40011371.54262.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบ158180.2ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี84808.92261172.027.9 %5.03958.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง216452.78111275.048.6 %5.04434.41994996.5342-12.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล314063.06109660.065.1 %5.05107.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 16548.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07118.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี233576.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015027.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 22466.4216727.025.5 %5.05115.964590.304710.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี17878.22110084.2443.6 %5.03823.021723.779454.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี130992.6139914.84-6.8 %0.021822.54155265.496-153.2 %0.0
รวม 3,412,097 2,732,528 19.92 % 5.0 516,476 298,300 42.24 % 5.0