จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้18846.9117748.6895.8 %2.54086.761348.4767.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6306545.6946899.78984.7 %5.01472.71934.75-31.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา20367.083534.082.6 %5.02370.13991627.606431.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา264582.25385283.0-45.6 %0.01057.4401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา191419.5949659.80174.1 %5.04691.74021481.57668.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา29447.68959893.0-103.4 %0.08305.19921317.584.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา19479.07369.5462.2 %5.04730.0498391.87591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12168720.69472944.0-180.3 %0.049345.4412377.849995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 199929.727226468.78-126.6 %0.021320.256024.29271.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029600.2219353.224668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01867.92387.5904879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา27583.426829.075.2 %5.03360.72612.648581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 136688.39812620.065.6 %5.03083.451415.554.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02963.3901644.3850178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม22105.9692690.087.8 %5.01171.38484.558.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ22475.912498.088.9 %5.01995.6599627.068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ21715.6991718.092.1 %5.01378.3627.054.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง20951.6291477.093.0 %5.01811.8099598.567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง22779.1992006.091.2 %5.01166.9401285.6554975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด24738.652840.088.5 %5.02252.6401756.0289966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา22348.4392009.091.0 %5.02446.5601740.5725169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ23443.3913187.086.4 %5.01795.92633.4979964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ22579.4693991.082.3 %5.01478.28948.5084835.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี22774.082804.087.7 %5.02084.8801425.42779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย22200.022497.088.8 %5.02760.0601400.4249985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร23094.924244.081.6 %5.02040.36459.81977.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 458069.0784748.891-45.9 %0.013635.487015.548.5 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์87525.586139108.08-58.9 %0.09159.24023478.899962.0 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา172189.09469833.84-172.9 %0.012350.6992239.080681.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา51591.891103427.35-100.5 %0.07921.56012550.587467.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่15113.1930760.76-103.5 %0.05409.83981787.799467.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 953831.87156623.922-5.2 %0.011486.157593.340833.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา39709.94171053.813-78.9 %0.011133.188159.777826.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา21410.06110450.251.2 %5.05376.75981897.9964.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา34439.017277.4849.8 %5.010434.8724856.75-138.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1273233.14832221.2756.0 %5.09384.75984566.951251.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา23814.8694317.189981.9 %5.06251.46607.6500290.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1671556.508280510.78-292.0 %0.024811.4129820.5-20.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 927991.988110.071.0 %5.07749.12012359.657569.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา27265.025858.078.5 %5.04958.27512.7589.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 927385.68917217.137.1 %5.09498.78035611.649940.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1229340.05123041.62121.5 %5.08042.06981746.778.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา91005.78163652.94930.1 %5.09578.52876.370.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา24810.44922628.8598.8 %4.011326.801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา13095.624672.0-88.4 %0.03370.14014347.0576-29.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา37084.17220718.7544.1 %5.011994.3310383.75513.4 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา24257.2714497.6740.2 %5.06197.771979.950168.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 9461131.3118665.61996.0 %5.027850.7510377.45862.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา195451.88146758.6624.9 %5.015987.03808.5576.2 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 15 66886.15666532.5630.5 %0.525865.10229241.65-13.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)27743.31126483.04.5 %2.010894.5616420.7541.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)20626.4924874.689-20.6 %0.06725.43024677.287630.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา22795.4919993.012.3 %5.06137.33983204.710947.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 73177.18830135.63158.8 %5.025047.5393938.823584.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 887325.32878950.4699.6 %4.526212.06121988.116.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก212820.64147102.6730.9 %5.02822.82012025.38128.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)11031.186.099.9 %5.0391.19998378.080993.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)10646.183143.7270.5 %5.0435.77997427.11052.0 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา22221.5517557.066.0 %5.05338.6802990.24281.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา19409.237182.063.0 %5.04768.233283.231.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา18424.7513889.524.6 %5.04349.87012371.164645.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา35625.551120991.72-239.6 %0.08989.620113820.704-53.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา40348.6831454.64122.0 %5.013325.3992184.952483.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา13484.2295342.9660.4 %5.03172.9199936.3270370.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา56969.3286.0100.0 %5.019144.32251.2089898.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา138337.41110685.020.0 %5.017151.65987.565.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา21727.39112037.444.6 %5.05528.89012499.238554.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา219853.7227853.96187.3 %5.088362.5783243.396.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา28813.018255.036.6 %5.07278.36041752.616975.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา34469.07817655.048.8 %5.07848.66023263.2558.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา20728.7636679.0-76.9 %0.05110.3799358.7959993.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา104320.4160279.12142.2 %5.04196.77981836.26556.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา293507.5996503.00867.1 %5.04821.93992700.713944.0 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา 313743.2537643.82888.0 %5.06540.5996404.8500193.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 192745.591359.35252.6 %5.05012.28032985.171940.4 %5.0
ทสบ.สงขลา 384560.44367786.034.4 %2.07726.31982758.56364.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 982879.45347844.55142.3 %5.011061.427913.234928.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา21353.8597785.063.5 %5.04045.61011929.4552.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา22013.3917663.065.2 %5.05794.964173.454628.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา229720.3151244.034.2 %5.014081.344336.200269.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา24064.5299090.062.2 %5.06574.60013226.2450.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา31161.1735199.031-13.0 %0.08837.53032914.12567.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา22884.28912531.18945.2 %5.05680.983122.450445.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา33458.92222991.37131.3 %5.010715.84545.064957.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา27414.97111886.3456.6 %5.07848.83985.849999999.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้25214.2329212.51-15.9 %0.04699.62011082.677.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1254020.4875632.74270.2 %5.06079.33015388.399911.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3643723.8857714.21191.0 %5.010128.215157.093849.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)613072.0692082.31385.0 %5.0388704.724777.850198.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา60552.776.0100.0 %5.02341.63015.699999899.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา269653.1631981.29188.1 %5.02606.22058.98121.0 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา96246.04754269.78943.6 %5.02212.53672.286569.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา484143.28229332.052.6 %5.04251.71972953.549830.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69962.211ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้16621.5318865.9646.7 %5.04546.08011352.570.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบ5064.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2806.3ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา107200.98164014.2-53.0 %0.013179.1825285.699-91.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ. สงขลา60165.37174214.0-23.4 %0.016781.63113188.28621.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา116838.09125962.66-7.8 %0.06110.773702.82339.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1222099.3794550.079.4 %5.07036.51648.506576.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 30302.5723531.122.3 %5.04098.93993808.1137.1 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)34531.87931541.2898.7 %4.011903.281700.585.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา24811.06134247.578-38.0 %0.09320.28034323.899953.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)13902.2213326.04.1 %2.02762.8201358.68687.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา16827.65161.069.3 %5.03646.25981386.44962.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9324002.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0123063.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา93170.81347327.7749.2 %5.026185.7424515.5596.4 %3.0
รวม 9,086,511 5,856,955 35.54 % 5.0 1,316,599 433,946 67.04 % 5.0