จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล14886.155464.063.3 %5.02317.87991452.549937.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล185826.05109664.041.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล18139.69928832.34-58.9 %0.03192.64011196.049962.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล17916.834718.073.7 %5.03040.555.46099998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล49085.69175107.0-53.0 %0.010913.15570.799849.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล27654.6093403.087.7 %5.01408.4401313.577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน22104.152812.087.3 %5.01006.68442.7000156.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง22465.5512546.088.7 %5.01552.2001456.070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ25330.332624.089.6 %5.01078.5456.057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู22892.6193194.086.0 %5.01772.04456.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า26108.2793495.086.6 %5.02134.02419.7479980.3 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล68627.3247240.50831.2 %5.04892.29981955.160.0 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน27460.3318747.031.7 %5.03840.12011325.278465.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล20323.7198619.057.6 %5.04143.41992479.540.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล15844.016923.700256.3 %5.02470.021926.622.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล27282.3211719.057.0 %5.06900.73055729.449717.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล18761.0298361.055.4 %5.03496.85992436.244430.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล17477.8595356.069.4 %5.02470.023819.0498-54.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล15936.9911484.027.9 %5.02355.89994607.519-95.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล25027.7525257.98-0.9 %0.05396.14012399.350155.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล23952.2313345.044.3 %5.05493.58014666.399915.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล18166.6896679.063.2 %5.03401.82086.361638.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล27399.7448500.621-77.0 %0.05761.56012622.2554.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล19763.112876.034.8 %5.03782.12991419.362.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 12948.493594.072.2 %5.0145.08410.73599-183.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล21097.7914507.078.6 %5.04371.6001173.9924996.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล16673.653207.080.8 %5.02679.18991342.9249.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล21902.7724739.801-13.0 %0.03725.09991656.455.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล41276.5231523.35923.6 %5.010675.385004.149953.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล24818.5925757.0-3.8 %0.05952.14992778.319153.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล19711.8599356.052.5 %5.03991.291399.3564.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล63761.435982.090.6 %5.03287.712475.724.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล21502.02961732.461-187.1 %0.04618.81012677.100142.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล18445.0297420.059.8 %5.02129.271907.846910.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล21001.5519463.054.9 %5.04371.83981722.359560.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล17235.89111997.030.4 %5.02717.22519.6074880.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล53757.8451620.0084.0 %2.02253.68991474.9734.6 %5.0
รจจ.สตูล 149626.48147630.981.3 %0.53147.38993331.01-5.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล15700.172618.083.3 %5.02222.82011201.7545.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล21534.9211418.047.0 %5.04561.772542.244.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล16650.076622.060.2 %5.02926.38011469.0849.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล26551.7725415.434.3 %2.04067.34012838.599930.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล25797.2615496.039.9 %5.03725.0999426.1988.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล22995.6736660.75-59.4 %0.04459.74024160.64996.7 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล238721.5258065.03175.7 %5.07680.87995847.867223.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล25430.917989.03929.3 %5.01930.0310908.575-465.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล304460.56210278.030.9 %5.05667.29986408.0498-13.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล158384.8124959.2621.1 %5.04172.62016909.7681-65.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู206304.7576269.063.0 %5.03462.23971564.7654.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล58981.78984207.016-42.8 %0.07732.80037672.35010.8 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 18946.02910502.644.6 %5.03515.89991641.096453.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล19685.093650.081.5 %5.02051.6799779.062.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล199903.0951515.2774.2 %5.014919.06117747.199-19.0 %0.0
รวม 2,622,241 1,601,163 38.94 % 5.0 209,982 147,283 29.86 % 5.0