จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง17285.5613275.081.1 %5.02376.731009.916557.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง158126.4887711.99244.5 %5.02092.08012380.5745-13.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง115592.0254828.52752.6 %5.0406.32001763.46747-87.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง17223.5296133.064.4 %5.03422.60991018.34470.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง18132.14114012.022.7 %5.03650.8198264.6699892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง72864.5783891.0-15.1 %0.015326.5615195.549866.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง33951.597727.077.2 %5.01894.48506.9865173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง23300.156445.072.3 %5.01576.91482.5239969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด22915.844318.081.2 %5.01778.3999558.0459668.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว25616.993105.087.9 %5.01511.39504.041566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา22506.241811.092.0 %5.01518.0599538.0894864.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน22117.932443.089.0 %5.01888.4399433.7034977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา22400.3911132.094.9 %5.01582.98419.2730173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ22205.6412188.600190.1 %5.01790.04362.6399879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง21431.9611444.093.3 %5.0838.67999167.450580.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง65941.24219445.0970.5 %5.05557.00981653.9570.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง26280.63129827.52-13.5 %0.06997.62996938.79980.8 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง16443.77912636.023.2 %5.03042.29981100.641563.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง23588.169780.058.5 %5.06103.80036186.7896-1.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง19012.668480.055.4 %5.03993.12012541.2536.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง18295.8595300.071.0 %5.03917.033927.8-0.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง25501.3119101.064.3 %5.06731.40047547.6997-12.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง12957.117407.0-34.3 %0.03239.41993718.2998-14.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง33110.3221312.935.6 %5.07358.85996141.7516.5 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง21353.2410595.150.4 %5.05019.96949.7581.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง37608.60995124.156-152.9 %0.08533.93952128.075.1 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง873006.44551707.036.8 %5.02366.89992922.3999-23.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง20453.88114472.029.2 %5.05096.0498591.8499888.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง34801.10924003.1531.0 %5.019280.841494.238592.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 19016.428216.056.8 %5.0390.12526.2525-34.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง19231.243240.083.2 %5.04430.489724.37699999.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง18022.5616019.566.6 %5.03707.8799822.5385177.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง20788.7416013.023.0 %5.04791.78031603.3566.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง38426.371158837.45-313.4 %0.09888.070314410.854-45.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง24987.53125447.0-1.8 %0.06275.042113.028166.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง32646.9499012.072.4 %5.07472.68021995.845573.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง35338.85970020.148-98.1 %0.08637.0898849.5565290.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง24063.4215711.034.7 %5.06160.86043328.846.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง23380.64128764.699-23.0 %0.05590.43994122.849626.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง20608.71111960.042.0 %5.04791.77981433.62670.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง24828.22114120.043.1 %5.06351.08981717.673.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง18566.5120395.0-9.8 %0.03764.9399447.4499888.1 %5.0
สพ.ตรัง70294.04762722.010.8 %5.05721.66991916.1566.5 %5.0
รจจ.ตรัง 833995.56275281.067.0 %5.05546.83016471.3501-16.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง19789.15370.072.9 %5.02623.98337.2587.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง22292.89114675.034.2 %5.05362.26032633.608950.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง17239.435386.068.8 %5.03441.64011909.544.5 %5.0
สปส.จ.ตรัง27515.35925677.486.7 %3.06046.73972460.559.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบ6757.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง27467.8432629.801-18.8 %0.04791.74023222.2532.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง65273.14137741.53142.2 %5.02421.91992759.2498-13.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)208642.4460170.78171.2 %5.014524.45088.899965.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1141840.9771174.77349.8 %5.07390.31983404.053.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2158506.1467054.78157.7 %5.08121.06015653.772930.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 439286.4328586.44927.2 %5.01767.53419.1733-93.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง364249.53317027.013.0 %5.06229.25984299.199731.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง143651.47200627.98-39.7 %0.04583.33986724.5996-46.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง107107.6289957.49216.0 %5.03785.782317.7538.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง106265.7186524.63318.6 %5.03431.522091.676539.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง308881.22124539.0159.7 %5.03973.56014254.0386-7.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน86341.86750927.041.0 %5.03739.711595.0557.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด296247.34134291.054.7 %5.04551.59961498.045467.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง61258.4196927.0-58.2 %0.010404.734642.865255.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง177501.88111483.037.2 %5.04418.66022494.006643.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 19731.03913719.030.5 %5.05000.97022473.850.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง14549.2794867.066.5 %5.02262.6599858.7999962.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง202200.3379346.01660.8 %5.023939.1648214.676-101.4 %0.0
รวม 5,684,061 3,494,118 38.53 % 5.0 345,226 216,585 37.26 % 5.0