จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง14996.9393676.075.5 %5.02169.51553.6314774.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง85198.42228753.80166.3 %5.0377.04001587.24249-55.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง18139.37125883.311-42.7 %0.03467.08011568.049954.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง22217.1898032.469763.8 %5.03595.7998359.36690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง69259.14877924.0-12.5 %0.014245.0614184.499570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน23284.63931.083.1 %5.02103.6599263.463587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 22888.672332.089.8 %5.01463.1001289.23780.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน22985.5392135.090.7 %5.01485.42413.6204872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด22950.092493.089.1 %5.01561.74482.3529769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต23160.851156.095.0 %5.02303.76419.4914981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน22292.1411688.092.4 %5.01747.62379.6579978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว22509.6411671.092.6 %5.0894.06241.5184973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม21808.412629.087.9 %5.01224.78508.9434858.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง24126.30126039.51-7.9 %0.04900.45022576.399947.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด14994.873742.075.0 %5.02402.93992312.33.8 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง31787.39110005.068.5 %5.04837.64013465.761528.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง20099.0397345.063.5 %5.03413.09012253.513934.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง18966.744896.074.2 %5.03709.79983852.25-3.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง21458.2412789.040.4 %5.05193.10014974.20024.2 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง12415.8612039.03.0 %1.52957.63991126.075461.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง27970.71113093.053.2 %5.07608.08016992.78818.1 %4.0
ส.ป.ก. พัทลุง29265.7413341.054.4 %5.03779.39012685.849428.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง82268.54750400.60238.7 %5.07246.86041597.362978.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง19996.911406.043.0 %5.04318.41021706.960.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11004.225058.054.0 %5.0273.23999637.08899-133.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง16262.882938.929981.9 %5.02682.96370.3289886.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง18036.345743.068.2 %5.03139.37992549.410418.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง23671.81116918.7428.5 %5.04071.10991604.549960.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง50910.879129317.89-154.0 %0.07437.09532.21-28.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง31082.4345125.0-45.2 %0.08839.08012958.964866.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง25427.418621.066.1 %5.03502.92022059.295941.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง31353.28140236.23-28.3 %0.07590.29415.4824894.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง22227.4113530.039.1 %5.05117.06983571.800530.2 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง20756.675179.075.0 %5.04508.5801898.4055280.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง25975.28910096.061.1 %5.04964.93991364.653472.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง37269.78127475.52926.3 %5.03823.98300.36692.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง65382.12110213.084.4 %5.017345.5292381.678586.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 249851.66142266.5243.1 %5.04874.85992125.606956.4 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 40111.2536909.08.0 %4.02417.012520.6025-4.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง16059.016740.5258.0 %5.02435.83011025.957.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง15901.593498.078.0 %5.03301.24021186.5564.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง23921.426934.73-12.6 %0.05402.291651.851169.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง22935.0291797.092.2 %5.04736.7002941.4404980.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2244049.0343680.53982.1 %5.07009.70024340.538.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1447610.7264308.55985.6 %5.06493.85993533.849945.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง249280.1323500.80190.6 %5.01849.911665.01510.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง1125013.8428512.061.9 %5.020484.63211.788684.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม151762.8186146.043.2 %5.04095.15992917.699528.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง538636.44104461.080.6 %5.011726.686905.741241.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง111282.1766397.4340.3 %5.03583.43991162.1567.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน81172.5631378.3898.3 %5.03062.524831.3022-57.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 239535.0377629.99267.6 %5.03160.283980.9656-26.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง83810.14889425.438-6.7 %0.010610.2911492.175-8.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 19334.5211402.1641.0 %5.03938.041672.655557.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง15715.965512.064.9 %5.02662.67991220.856454.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง84881.65696545.688-13.7 %0.024540.89816955.44330.9 %5.0
รวม 4,835,267 1,964,899 59.36 % 5.0 286,688 145,781 49.15 % 5.0