จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี13912.651258.819991.0 %5.01968.55887.2999954.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี79836.06346829.57841.3 %5.0421.200011172.226-178.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี15763.275507.065.1 %5.02291.8201645.6560171.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี18085.55112670.029.9 %5.03223.6201252.728592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี61712.2377067.203-24.9 %0.016458.842894.649982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี28919.5515477.081.1 %5.01438.36317.2999977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี21466.3811787.091.7 %5.01430.52697.2999951.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง22374.433001.086.6 %5.01016.04181.4582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์21953.022754.087.5 %5.01321.37303.0499977.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก22181.5612234.089.9 %5.0949.67999438.8999953.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง21692.11787.091.8 %5.0860.03998513.040.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ21928.5311583.092.8 %5.01290.72475.063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ21407.0291491.093.0 %5.01143.1799499.7000156.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง21066.662357.088.8 %5.01175.9401741.037.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น21059.061715.096.6 %5.01400.46867.3499838.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน24155.481565.093.5 %5.01033.74408.560.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ20834.0611071.094.9 %5.01501.26709.0419952.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี62048.46919455.18968.6 %5.03103.021489.16352.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี20965.5396450.069.2 %5.03242.70022198.332.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ16126.543458.078.6 %5.02354.521140.051.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี31412.97100.077.4 %5.08852.45027710.012.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี18213.6098325.054.3 %5.03242.70022865.437511.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี25163.9393426.086.4 %5.03642.09013250.7110.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี26969.0399454.064.9 %5.04402.984405.4727-0.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี12805.1622632.52-76.7 %0.02839.08013792.3999-33.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี28199.924042.1714.7 %5.07578.24027407.82182.2 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี19980.70910743.0946.2 %5.04022.281599.70560.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี76111.85962849.00817.4 %5.06874.66021014.462585.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี20528.7613435.5934.6 %5.04250.461097.40274.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี14646.545918.059.6 %5.0267.89001507.73151-89.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี19348.9494880.074.8 %5.03832.1101402.07889.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี15777.911152.092.7 %5.02367.98578.9299975.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี22753.0117853.81121.5 %5.04649.85991849.8560.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี14375.989447.530334.3 %5.06779.580135582.055-424.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี30055.96926436.05112.0 %5.08129.734391.982946.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี35527.0316320.082.2 %5.04337.35012223.34248.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี36730.0743136.0-17.4 %0.08548.0703564.2999993.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี62182.46910188.083.6 %5.03128.522328.962925.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี21218.1898400.060.4 %5.04459.7603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี26441.524400.083.4 %5.05068.14011468.771.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี27518.46910393.062.2 %5.05847.89992621.021555.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี16187.0511965.026.1 %5.02520.01000.80660.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี161599.7763426.00860.8 %5.03197.60991272.0560.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี311621.72726333.81-133.1 %0.04726.54984210.799810.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี17360.085380.069.0 %5.02256.91991681.309925.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี27884.55118326.14134.3 %5.06931.72022570.62462.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี20219.577936.799860.7 %5.03242.64011996.938.4 %5.0
สปส.จ.ปัตตานี27230.2532263.109-18.5 %0.06053.70022516.5558.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี24412.57480.098.0 %5.05125.291394.072.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี31030.854833.030384.4 %5.06027.23974854.946319.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี45494.05911243.075.3 %5.05952.60992752.028353.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1409371.0960799.64885.1 %5.04387.10996101.0581-39.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 282519.85253374.03935.3 %5.011061.048868.91519.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3208138.8346261.21977.8 %5.04330.044342.1748-0.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี34939.5921266.939.1 %5.01879.31405.2425.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี234486.97227503.693.0 %1.54945.967811.8999-57.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี184583.5152386.9817.4 %5.03842.044059.3499-5.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี343706.44149279.7556.6 %5.03480.723169.28.9 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี407215.38119782.9870.6 %5.03708.419911058.25-198.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี233916.7374433.99268.2 %5.03403.23978898.4453-161.5 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี915000.31133402.385.4 %5.02851.516175.004-467.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี71139.89892778.992-30.4 %0.08037.890111663.732-45.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 18070.6712385.1931.5 %5.03356.81981754.545547.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี20196.3593410.083.1 %5.01873.43991566.715916.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี268114.078384.070.8 %5.040462.9895474.844-136.0 %0.0
รวม 5,257,890 2,616,686 50.23 % 5.0 289,942 309,093 -6.61 % 0.0