จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา27193.15639.7199797.6 %5.02589.241216.921553.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา1386145.885999.7593.8 %5.01147.22262.9285-97.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา83601.03130384.89163.7 %5.0509.941574.3826-208.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)157584.16255973.0-62.4 %0.0978.809943546.4404-262.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา16375.779636.0441.2 %5.01642.61916.7544.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา19921.83547.7299897.3 %5.02803.0801494.351582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา65250.80192093.0-41.1 %0.011459.282984.57374.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน21476.332856.086.7 %5.01037.52541.547.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา21280.573291.084.5 %5.01322.22489.2404863.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง21106.731467.093.0 %5.01470.36855.041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา21170.4392950.086.1 %5.01548.8999619.5660.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต20981.3591862.091.1 %5.0849.359995.699999899.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง22526.2113257.085.5 %5.01802.04520.5999871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา23544.0316.0100.0 %5.02895.78315.3810189.1 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง66759.53130031.47155.0 %5.05990.16022786.7553.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา18216.510107.544.5 %5.03660.84014196.2261-14.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา22626.1416.0100.0 %5.02404.4399597.5499975.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา28678.9211130.1361.2 %5.08296.37018645.9502-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา21116.188279.439560.8 %5.03781.18021057.007972.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา16613.8014538.030372.7 %5.03352.20022225.37533.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา21069.9399026.339857.2 %5.05539.044408.930720.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา37564.78131745.30115.5 %5.08785.91992522.212271.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา25709.1617363.43932.5 %5.06794.08015548.949718.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา17785.81110503.040.9 %5.03808.56011140.17470.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา78792.14157537.7327.0 %5.07916.021763.352177.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา23159.8516529.028.6 %5.05976.41995766.53.5 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0302.34655.42902-116.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา14565.684573.370168.6 %5.02781.72356.126587.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา15874.372821.109982.2 %5.02933.88012354.071519.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา22077.2620959.415.1 %2.55520.02782.2549.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา29989.07177218.28-490.9 %0.07440.009874516.43-901.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา60491.5226847.2355.6 %5.012708.0613143.131875.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา22683.93911105.4151.0 %5.04013.81981863.434653.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา37713.14853743.938-42.5 %0.07134.7803488.0434993.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา63425.5397935.087.5 %5.04379.043963.30499.5 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา20853.9121228.449-1.8 %0.05101.6699849.8200183.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา29186.47112130.2458.4 %5.04398.37991474.694566.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา28738.5917244.3440.0 %5.06204.59961902.8569.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา19147.80116993.39111.3 %5.02976.24603.5349779.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา56875.14117743.068.8 %5.04567.35992701.321540.9 %5.0
รจก.ยะลา 97541.07259077.44-165.6 %0.03241.93993864.0-19.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา18699.2325964.0-38.9 %0.03466.26031722.050.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา19364.72118134.06.4 %3.03504.32011729.9550.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา16461.4211226.031.8 %5.02641.261680.5536.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา24956.6529712.6-19.1 %0.06394.74023309.234948.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา20305.8016285.5269.0 %5.05063.64011292.921574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา25132.63930574.09-21.7 %0.06128.58982163.7364.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา192967.7223826.39187.7 %5.02446.2586.34549796.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3108542.9925518.45176.5 %5.011197.454637.386758.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1491926.3892483.11781.2 %5.0126351.063571.486197.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2142070.066213.38353.4 %5.06774.33982351.23165.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 23243.214706.3198-45.1 %0.0811.079961874.35-131.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา340361.5286792.015.7 %5.07641.07246.59965.2 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา178933.7588253.96950.7 %5.04174.12991269.16269.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา69447.35910015.085.6 %5.02857.6799858.7999969.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน123735.5893351.39124.6 %5.03844.73978238.4004-114.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง195443.9485864.056.1 %5.05660.09962004.444964.6 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา61366.24299580.742-62.3 %0.017507.93913363.14923.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา337482.72352481.25-4.4 %0.07287.12993086.410457.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 20593.4123557.0-14.4 %0.04607.21972778.7539.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา15203.031175.1392.3 %5.02781.721996.130428.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา445491.6349215.089.0 %5.0128884.757684.07455.2 %5.0
รวม 5,657,145 2,772,311 50.99 % 5.0 532,091 281,466 47.10 % 5.0