จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส16997.1096651.060.9 %5.02735.291436.55247.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส75769.742104123.44-37.4 %0.0461.40002844.08447-82.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส94375.95355499.69141.2 %5.0610.19995371.9374739.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส26456.4968538.75-159.1 %0.04066.481223.549969.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส17576.7311039.037.2 %5.03686.0999265.0310192.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส59550.1862934.0-5.7 %0.013878.687147.647948.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ22478.925260.076.6 %5.01233.8999566.304554.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ22549.1891867.091.7 %5.01088.46558.0679948.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ22422.77188.5599.2 %5.0962.28003519.7070346.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ23491.321791.092.4 %5.01131.28456.059.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ22109.831892.091.4 %5.01748.8301506.5684871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร22254.2792063.090.7 %5.01975.4399583.252570.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง22269.762496.088.8 %5.02176.5601568.9169973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน22150.271036.095.3 %5.02602.5401.916584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก24670.9394138.083.2 %5.02439.78382.403584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี23031.3111478.093.6 %5.01512.0534.2230264.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ10383.1384.1899.2 %5.01211.22948.7174721.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง21985.0391517.093.1 %5.01126.2575.6430148.9 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก57016.852113196.75-98.5 %0.07408.68022198.370.3 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ70855.11766600.9926.0 %3.04320.542543.686541.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส65071.74228881.3355.6 %5.05074.25984296.925815.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ14930.02824.081.1 %5.02492.5712.571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก15286.713606.076.4 %5.03004.982069.100131.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส14561.456.0100.0 %5.01733.09011301.59524.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส16691.95344.799868.0 %5.03115.6802954.6264669.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส73817.2522811.069.1 %5.08953.52937049.588921.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส19420.486628.065.9 %5.04370.70022819.114535.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส46020.8984285.200290.7 %5.03914.33013856.46191.5 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส24087.80114282.040.7 %5.06310.58985642.120110.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส15996.5112810.06119.9 %5.03012.84012204.419926.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส23391.1712162.048.0 %5.06177.295798.52446.1 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส18772.175528.399970.6 %5.04161.52983509.651415.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส51670.96944827.1613.2 %5.07089.98971203.6583.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส475318.5514200.0-8.2 %0.03668.64012520.849931.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส19370.1296643.065.7 %5.04446.74023096.344530.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส45876.01232332.029.5 %5.0402.12768.38849-91.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส19904.5396548.067.1 %5.05245.4399245.8504995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส18044.6314851.073.1 %5.03857.252696.014430.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส131403.7715576.088.1 %5.052348.071411.61897.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส119909.58171498.0-43.0 %0.021028.6821155.643-0.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส29516.94119068.535.4 %5.09048.599616076.083-77.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส22088.489755.055.8 %5.04770.12011736.153463.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส31162.9241549.0-33.3 %0.07386.1396864.5999888.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส44010.9496861.084.4 %5.04218.56012862.866532.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส21149.46119315.08.7 %4.05397.54983096.56342.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส23571.0111286.052.1 %5.04941.18021656.163566.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส26683.0714661.045.1 %5.07337.16991854.054974.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส15888.6511678.026.5 %5.02906.46532.74281.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส65763.21934110.048.1 %5.02914.212053.21829.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 208488.91171086.6317.9 %5.03912.06964.9575-78.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส20448.7341736.008-104.1 %0.03686.09991774.9851.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส28006.78924878.011.2 %5.06063.10013056.368449.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส17258.4211495.033.4 %5.03312.531894.299942.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส32254.6824792.30123.1 %5.07451.09964090.652345.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส29202.06116488.9243.5 %5.04960.18021733.303565.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส27565.60921154.62923.3 %5.05968.026031.4497-1.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1591688.4486078.21985.5 %5.07620.81015596.668526.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2263716.7260834.24276.9 %5.011078.269347.714815.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 387662.1839490.51255.0 %5.06515.79984596.149929.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)62238.1839599.036.4 %5.05052.02985556.7871-10.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส22058.89116537.025.0 %5.03994.83981335.766.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส170248.559490.99265.1 %5.04901.464342.618211.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก241164.4188056.96163.5 %5.04908.12017988.2114-62.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส62507.4384296.68-34.9 %0.011674.2416100.227-37.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 19014.3313009.5931.6 %5.04256.58013797.28310.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส15474.68911619.024.9 %5.02659.3201953.0305264.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส372779.13118876.068.1 %5.036433.3281542.203-123.8 %0.0
รวม 4,459,554 2,525,842 43.36 % 5.0 390,152 293,381 24.80 % 5.0