จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ14025.081570.9188.8 %5.02285.64011546.580932.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 38144.2731081.60918.5 %5.0267.12820.99951-207.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ17238.0416088.064.7 %5.01987.51082.515545.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ17258.4398307.870151.9 %5.03654.78436.67788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ31366.422291.028.9 %5.05366.21977615.209-41.9 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ23692.933135.086.8 %5.01599.48541.148566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51508.0601527.4210265.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย34914.912528.092.8 %5.02358.4199628.0164873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา22717.412255.090.1 %5.02469.78222.7939991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด22316.8012404.089.2 %5.01548.52136.6384991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง21508.17967.095.5 %5.02033.58252.58687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล22161.9492039.090.8 %5.01325.16175.208586.8 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ35002.64128907.4317.4 %5.04092.16991178.74171.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ25309.7099618.062.0 %5.04909.85994874.45020.7 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ27416.983928.7285.7 %5.07990.43951375.52482.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ18815.94916181.0714.0 %5.04776.731053.388577.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ16903.584022.076.2 %5.03407.61013250.02594.6 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ15141.783398.077.6 %5.02856.11992080.689927.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ19392.8797473.061.5 %5.04377.41994472.3911-2.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ22879.4419015.589860.6 %5.06012.77983507.566941.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)18965.98145.057.1 %5.04548.5601422.00990.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ37129.60931909.56114.1 %5.05138.041103.909578.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ23515.085061.589878.5 %5.03844.963255.070615.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ17488.5293513.629979.9 %5.03997.0801439.8689989.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ16057.682740.082.9 %5.03084.29981842.73440.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ17639.37915868.710.0 %5.03825.962975.152822.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ83603.64890118.68-7.8 %0.030125.1026640.616778.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ28420.2521519.024.3 %5.06393.12015082.520.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ79564.68816326.0479.5 %5.08671.38963751.274456.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ59739.3792043.4696.6 %5.03312.541471.483555.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ17559.596979.5260.3 %5.03883.029060.4346-133.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ24569.14113260.2846.0 %5.04681.68022340.704850.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ28785.844232.259885.3 %5.04282.31981556.679463.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3172.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241.50749ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ60865.4813590.077.7 %5.05726.85013196.474444.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 167474.59117327.6529.9 %5.04150.49023576.489313.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ15554.6414716.219769.7 %5.02627.93991675.714536.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ18955.411645.1138.6 %5.03502.67991654.339552.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ44537.6415321.939988.1 %5.015672.939559.692596.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ18103.95939.067.2 %5.03768.90011574.463558.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ18316.157484.350159.1 %5.03768.90011203.215968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ18089.9215998.1211.6 %5.03616.761297.994564.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ818632.8163914.83292.2 %5.09786.74027456.523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ41036.10216186.860.6 %5.01878.96946.437549.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา111841.6839853.3264.4 %5.04506.481632.30963.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ347053.9189946.99274.1 %5.03887.09994684.3506-20.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ54508.063839.0-17.1 %0.09078.94049372.8945-3.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ17805.2213908.078.1 %5.03312.543340.0764-0.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ14136.63792.094.4 %5.01943.3401753.3499861.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ76887.8526.0100.0 %5.015344.2215.6999998100.0 %5.0
รวม 2,743,046 847,398 69.11 % 5.0 243,189 118,651 51.21 % 5.0