จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี18835.2793548.5281.2 %5.01048.08011292.2374-23.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4893.10995595.7002-14.4 %0.01578.3199545.2999965.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี18709.9619452.570349.5 %5.01939.6199274.1414885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี43383.44138510.94111.2 %5.09314.05963623.299861.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี28284.8715371.081.0 %5.01285.5599331.1130174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี8062.55035384.780333.2 %5.01187.46570.052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี26380.832076.092.1 %5.0921.96002339.1499963.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน22941.9613804.083.4 %5.01002.72385.3769861.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน22596.7791100.095.1 %5.0929.76001397.109557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง23124.8911759.092.4 %5.0873.83997261.2570.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี19676.5299205.349653.2 %5.03311.06013576.978-8.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี23001.029291.240259.6 %5.04464.78032978.36433.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี18418.8116094.490266.9 %5.02753.58012539.92947.8 %3.5
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี16221.3012986.890181.6 %5.01821.77991390.514923.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี44775.527977.109982.2 %5.012774.994935.291561.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี10365.1316391.82-58.1 %0.02121.42993277.1943-54.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี23405.94915729.0232.8 %5.04807.08014166.120113.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี54253.10950212.0597.4 %3.57545.3604664.4774891.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี20642.7310778.047.8 %5.03666.29982189.696540.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี17548.4393332.9681.0 %5.03057.7898436.6864985.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี15622.214348.072.2 %5.01612.6199844.7874847.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี20339.96114263.029.9 %5.03069.29981208.889960.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี27946.4932586.9-16.6 %0.06062.129913415.707-121.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี35832.92224886.2730.5 %5.08515.41022717.845568.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี24968.3510515.5957.9 %5.02167.79981810.994516.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี31840.04936607.07-15.0 %0.07143.8398769.6994689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี54198.4736344.939988.3 %5.02206.91992317.5659-5.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี23086.39114113.3638.9 %5.04386.3203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี8689.169911627.0-33.8 %0.03495.541141.23567.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี27999.586120.870178.1 %5.03913.541629.51658.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี19099.7523748.76-24.3 %0.02715.3201342.09587.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี19645.6711476.041.6 %5.03209.93991911.024940.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 280031.34236765.9415.5 %5.03855.68995132.3193-33.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี16033.554004.629975.0 %5.01612.61991074.098533.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี23677.097146.259869.8 %5.03095.81981240.614559.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17044.745703.609966.5 %5.01668.01350.23519.1 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี21169.72118837.36911.0 %5.03666.29981939.89547.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี21684.012004.0744.6 %5.03205.0303463.7900185.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี45105.49242992.04.7 %2.012436.4394824.888761.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ42695.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3257.9299ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)45226.6841216.0398.9 %4.011618.792105.486881.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี16211.913921.014.1 %5.01381.32011951.9554-41.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี302199.38132451.0556.2 %5.05445.06013293.210439.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2191970.44379.2000199.8 %5.02793.60012926.75-4.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี468820.41146673.0268.7 %5.03148.989003.1934-185.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี130286.51106072.018.6 %5.02691.710535.176-291.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี83907.56364303.19923.4 %5.05988.20026792.2432-13.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 18942.1710510.044.5 %5.02873.521300.549954.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี27817.6413675.086.8 %5.01840.79991325.601428.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี216712.2733713.85984.4 %5.013367.8222960.148-71.8 %0.0
รวม 2,701,632 1,285,608 52.41 % 5.0 191,208 140,504 26.52 % 5.0