จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท15069.972659.082.4 %5.02011.3801964.3259952.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท76313.2542964.9843.7 %5.0282.75529.23199-87.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท18079.6711367.037.1 %5.03209.3699954.6270.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท19286.5619390.051.3 %5.03608.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท58917.53151745.012.2 %5.014523.713100.486378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์22442.3712218.090.1 %5.01122.0797.9914628.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา27068.2113378.087.5 %5.01145.22523.0889954.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์22525.7792063.090.8 %5.01150.5548.1784752.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี29084.1393595.087.6 %5.01291.4401275.9750178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา23510.1194586.080.5 %5.02022.1799186.9599990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง12113.44853.093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท23928.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04871.4297ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา14725.1092599.082.3 %5.02127.9399970.2699654.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท23566.529064.061.5 %5.04635.59962041.932556.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท20872.2419982.0514.3 %2.03954.221790.107454.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12282495.41136912.4251.5 %5.0111188.8816910.084.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท17042.7510915.036.0 %5.02828.87992026.3528.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท31374.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08628.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท182338.1757892.26268.3 %5.09236.13962160.357476.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท12054.271128.9198.9 %5.02587.03338.1074-29.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท27403.35926821.422.1 %1.06383.62991124.90182.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท27369.04112762.053.4 %5.07237.55557.080623.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท20792.64111760.043.4 %5.04293.29981234.610571.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท26416.46112595.7152.3 %5.05320.14012213.205658.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท21869.996781.069.0 %5.04768.18991239.57974.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท19848.2216458.067.5 %5.03817.8699579.1295284.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท451590.385612.098.8 %5.027322.322365.883591.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท21137.019355.918.4 %4.04407.35995376.1641-22.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท31755.0228080.011.6 %5.07259.75981388.225580.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท75747.39819836.073.8 %5.07816.75983659.43853.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท20013.676371.870168.2 %5.03760.83982350.100637.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท29540.78949333.102-67.0 %0.06765.3501349.1344994.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท65825.1814595.077.8 %5.04065.06013162.5522.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท26041.1617101.80134.3 %5.04064.93992465.373539.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท25306.6716279.035.7 %5.05947.49022966.631350.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท21432.86911877.044.6 %5.08705.45021973.73977.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท17432.1513312.023.6 %5.02924.1599136.0875195.3 %5.0
สพ.ชัยนาท63933.2894202.093.4 %5.02655.84011620.9939.0 %5.0
รจจ.ชัยนาท 184895.4799001.046.5 %5.03378.06012880.430914.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท17729.22117869.051-0.8 %0.02600.8701722.3325272.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท22416.03919018.015.2 %5.04095.87992116.618948.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท16325.269705.040.6 %5.02467.741416.867942.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท33670.01220405.139.4 %5.04502.461747.572561.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท19032.6897191.062.2 %5.03551.65011086.70569.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท17191.4615532.200267.8 %5.04702.62011703.340563.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท2241016.572387.38396.8 %5.07576.41992978.606960.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท283826.7237566.46986.8 %5.03163.032496.5221.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท960862.31451172.053.0 %5.010815.3014628.33557.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1034764.2124926.087.9 %5.020089.927775.049861.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม450034.6344833.75890.0 %5.03032.84205.0718-38.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท330710.668126.097.5 %5.07319.69976293.911114.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 17117.8115935.919965.3 %5.03190.35992814.080611.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท17149.675958.065.3 %5.02083.221531.213526.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท289900.25111676.2161.5 %5.015894.2418310.365-15.2 %0.0
รวม 7,807,604 1,696,750 78.27 % 5.0 379,297 139,588 63.20 % 5.0