จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี25633.86912678.050.5 %5.03748.24876.69876.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี32883.53138208.379-16.2 %0.06991.82031039.996985.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี28352.612730.055.1 %5.05212.6997473.2235190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี165479.16141809.3114.3 %5.031835.38110056.24668.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี54747.7514443.6873.6 %5.02859.9299617.2434778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย43911.62911852.073.0 %5.03053.6599453.3590185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค50049.55110033.080.0 %5.02236.0801724.6694967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท38853.62110592.072.7 %5.02045.4301375.3259981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ36942.4419624.073.9 %5.02405.6101540.3599977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง35116.579247.073.7 %5.01677.24375.791577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก36680.5598828.075.9 %5.02851.3801678.4549676.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้39543.987476.081.1 %5.01368.66441.588567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง34394.5519658.071.9 %5.01580.64328.652579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน38598.1993535.090.8 %5.01725.9301592.2294965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด33134.661183.096.4 %5.01581.5699437.1519872.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง40148.5592594.093.5 %5.02651.9399631.6074876.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ42840.988805.079.4 %5.01658.97580.8394865.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี46826.0755018.5-17.5 %0.010244.76368.24937.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี15304.2817395.0-13.7 %0.07665.753042.849960.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี41162.489741.076.3 %5.05345.82033868.817927.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี26477.7897476.071.8 %5.04585.53742.268318.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี35050.60223807.032.1 %5.07247.260322233.828-206.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี19746.0866855.297-238.6 %0.04183.16997371.9048-76.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี44381.80132221.027.4 %5.011544.7210287.48310.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)35834.53125237.029.6 %5.07228.10994826.656333.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี75138.211184401.16-145.4 %0.012286.9793389.179972.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)86870.79783302.9924.1 %2.024721.651757.592.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี32671.05122902.029.9 %5.06958.03127.409455.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)42556.71944220.152-3.9 %0.014508.71628.20588.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 265024.7368642.625-5.6 %0.025785.6520015.94922.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี81416.34469535.73414.6 %5.026088.0292645.7589.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี37186.2510893.070.7 %5.05935.0098567.94890.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี30771.2716272.0647.1 %5.04584.87014611.7432-0.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี32191.88117664.045.1 %5.06810.47953514.400148.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี67051.92266114.01.4 %0.511772.89918126.266-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี54817.0731069.543.3 %5.07798.70026605.235815.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี35895.12124553.96931.6 %5.06467.48971553.145576.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี82414.0796530.758-17.1 %0.014855.49708.9470295.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี29915.38116013.046.5 %5.05649.792218.088460.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี33100.89122938.030.7 %5.07206.56983456.099952.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี44162.19120081.054.5 %5.09567.38099984.832-4.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี41807.37131277.025.2 %5.09376.91993229.287665.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี56382.76241397.026.6 %5.06106.29352.5830194.2 %5.0
สพ.สระบุรี184178.9789205.99251.6 %5.08316.71973931.098152.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี554732.19439681.8120.7 %5.08941.13964494.315449.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี22910.6098763.061.8 %5.03329.81011600.94851.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี46006.98843721.575.0 %2.57323.214247.364342.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี32782.6619317.041.1 %5.06581.56983368.880448.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี64708.4859767.9187.6 %3.513484.74530.302766.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี31550.37917955.4243.1 %5.06943.18021199.9682.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี35673.64145667.281-28.0 %0.06296.31014384.886730.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1394515.06149178.7362.2 %5.08760.546043.044931.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒373174.19125219.9966.4 %5.013650.2095804.036157.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี96256.49235498.55963.1 %5.03009.32012652.171911.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี758992.94857678.0-13.0 %0.013288.5619317.219729.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก283817.28168300.040.7 %5.06840.44975491.954119.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์258453.25391173.97-51.4 %0.07399.049813512.999-82.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี694093.0335338.0351.7 %5.06579.27056372.66413.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี244362.06249032.0-1.9 %0.05937.79988186.1973-37.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี424767.38154154.063.7 %5.05589.83985100.23638.8 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค3529850.5192864.094.5 %5.05149.73977716.3086-49.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี87981.602180238.88-104.9 %0.014800.014192.5534.1 %2.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี89223.656121072.59-35.7 %0.031884.6812160.24661.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี215256.48154039.9828.4 %5.09487.88964914.350148.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 54730.55140099.026.7 %5.09034.91998532.26375.6 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี25952.52912323.052.5 %5.04864.06982631.015445.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี344201.19103357.070.0 %5.030958.83239578.938-27.8 %0.0
รวม 10,819,642 5,412,503 49.98 % 5.0 578,463 348,422 39.77 % 5.0