จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี40229.2895129.087.3 %5.03730.0898823.9254877.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี103677.6356605.43845.4 %5.0554.760011340.317-141.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี30551.39120506.032.9 %5.04476.10011089.3775.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี26852.6198176.069.6 %5.03115.78594.7855280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5395270.63445450.0-12.7 %0.083076.6646330.125592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3222185.67287112.69-29.2 %0.034924.3719709.014672.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.045057.8718777.173880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2185465.3114657.2338.2 %5.032276.1096830.792578.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์63625.0515758.091.0 %5.02006.5499777.3089661.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 147046.7317756.062.3 %5.03495.2357.56189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03907.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ42879.3210791.074.8 %5.024951.359836.096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 155301.69917582.068.2 %5.03111.73599.4500180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 259693.33211017.081.5 %5.03374.25617.581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง18645.231588.091.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03006.63015963.9858-98.4 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบ9.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ741.05701ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง47535.7199642.079.7 %5.02771.98396.1499985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่81962.3835505.093.3 %5.03113.5801272.4029891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง34503.2811416.095.9 %5.02817.3601724.2990174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง56689.3412902.077.2 %5.03543.1699649.9235281.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม40245.18811117.072.4 %5.02669.3101395.31485.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบ64683.563ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9085.2295ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 138789.98820669.046.7 %5.09117.74028305.22278.9 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 271720.39864547.6810.0 %5.020348.3017049.065.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี40511.63342434.0-4.7 %0.09948.05962783.746872.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี45689.87915641.065.8 %5.05975.910242013.055-603.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 341249.91833604.60918.5 %5.07738.35994239.070345.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ11568.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3683.7959ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 9135043.91275459.0-104.0 %0.045365.2329522.134.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 234900.10215411.055.8 %5.013058.662632.4579.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี28755.94915406.046.4 %5.04147.91994977.7974-20.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี42892.9822107.048.5 %5.011203.134872.150956.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 276996.64149886.58235.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี17581.2520520.0-16.7 %0.03616.52231.814938.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี41529.78925152.039.4 %5.06430.12999894.3906-53.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี30350.8527129.010.6 %5.03635.73508.0100186.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 643270.39825020.042.2 %5.015814.4620391.348-28.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี102509.9277840.69-171.0 %0.016109.282313.02285.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 183740.88111712.1939.2 %5.031187.88146761.848-49.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)55921.21178237.0-39.9 %0.014423.9411444.6520.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี36372.5713432.6463.1 %5.07588.483323.25256.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)49825.64160971.922-22.4 %0.09079.21979451.959-4.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)77218.539108560.81-40.6 %0.028387.2620124.04929.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี32851.85917958.045.3 %5.07323.8701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี30606.4831632.689-3.4 %0.05155.66022187.265657.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี29137.85958947.859-102.3 %0.03940.56013488.41711.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ242930.3ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2861.5708ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี28871.48242864.8-741.2 %0.04522.89011226.41272.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี29688.7416654.043.9 %5.06010.37013515.62541.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี47091.524796.047.3 %5.08464.83013930.890953.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี24968.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03989.6001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 80859.38377780.7423.8 %1.524666.5110967.99755.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี36789.71158953.0-60.2 %0.07761.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 783605.06137819.082.4 %5.06897.63965077.526426.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี162356.1651040.068.6 %5.07516.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี 1836102.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016923.029ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา787685.81665547.015.5 %5.012787.5418411.65-44.0 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 297814.13183511.7238.4 %5.05743.96972717.052.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2135054.77103328.023.5 %5.023423.22123057.4941.6 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี24982.8799296.062.8 %5.01711.4401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี52745.03164000.918-21.3 %0.014047.2299495.66832.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี71645.47781596.609-13.9 %0.016508.65998.462463.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี14144.5845711.801-223.2 %0.05364.98976986.3569-30.2 %0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 11584203.3166338.1689.5 %5.08466.39063756.310555.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2323953.8890696.072.0 %5.010430.636557.688537.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3144663.770203.74251.5 %5.05141.87994644.92149.7 %4.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)127312.5192886.29727.0 %5.08451.83011006.73188.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ123706.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5272.5ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24094.2626340.891-9.3 %0.02243.981114.250.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี606792.19302938.050.1 %5.012306.2413165.449-7.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ923496.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี210469.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07507.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม238450.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05619.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5572.4009ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี175292.66163819.316.5 %3.014344.7411110.87222.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี55937.07168951.98-202.0 %0.021113.0157122.969-170.6 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี186346.09297981.88-59.9 %0.010700.28295.7144897.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 627442.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05077.37993781.579325.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี180243.78147768.018.0 %5.07601.43021060.133586.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 47818.94152410.52-9.6 %0.08674.03038282.42294.5 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)56306.27136967.0-143.3 %0.020436.2996001.441970.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 337999.17230334.420.2 %5.08938.79983846.599957.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)46372.37142534.08.3 %4.012398.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี26989.62115546.042.4 %5.03589.052474.405331.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2280067.16286946.47-2.5 %0.092334.24256847.03138.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี388134.88154478.2860.2 %5.045880.03155178.129-20.3 %0.0
รวม 9,685,691 6,465,032 0.00 % 0.0 948,513 613,232 0.00 % 0.0