จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง22819.7216976.069.4 %5.01084.39726.5159933.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง71722.14830161.557.9 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง31097.381124031.66-298.8 %0.01352.0699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง27586.629729.097.4 %5.04404.12992766.589837.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง33669.69120245.039.9 %5.06713.39991560.273976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง251201.75256461.0-2.1 %0.033671.96916296.96351.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 138918.687941.079.6 %5.01989.8401583.7749670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง41933.69911901.071.6 %5.01915.27506.8989973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง34824.03913900.060.1 %5.02958.3899897.7385369.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์33655.7423378.090.0 %5.01240.92683.7965144.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย39297.277931.079.8 %5.01798.77308.299582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง44983.3411777.073.8 %5.03274.031101.266566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3383.11013270.03.3 %1.52712.0901591.9525178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา37632.6297153.081.0 %5.01410.48654.5405353.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02370.5999337.2585.8 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด84742.87554151.80136.1 %5.015657.481108.569992.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 143427.12119551.055.0 %5.018395.9616619.899964.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง40637.28920319.050.0 %5.03940.952729.222430.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง35913.07820834.042.0 %5.08155.52984025.691450.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง38051.8919900.074.0 %5.05242.46971670.168.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง36985.91810759.070.9 %5.05433.23975067.97466.7 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง56184.08230677.8245.4 %5.010890.8196384.299841.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง21364.9122023.0-3.1 %0.04419.292714.891138.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง43951.73219.7799.5 %5.015371.851560.806589.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง222565.5615476.093.0 %5.083741.1336816.511791.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง30437.9810920.064.1 %5.04004.282370.66640.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง849455.63166882.080.4 %5.0330200.695886.39798.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง28850.017121.075.3 %5.05775.4795714.0959587.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง27584.2898683.068.5 %5.04767.64994290.541510.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง511082.16331967.3435.0 %5.0223542.0922565.97789.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง63365.96144600.029.6 %5.08398.87019815.9375-16.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง32359.6711977.063.0 %5.04473.9897898.023579.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง63772.46191131.867-42.9 %0.013297.7711282.23490.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง25663.5914189.044.7 %5.04045.033519.13613.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง255513.4730756.088.0 %5.098060.182879.231497.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง15729.7418209.0-15.8 %0.05666.78033621.352536.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง59234.30937822.036.1 %5.010054.13089.266869.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง39565.42228023.7329.2 %5.06881.4102336.058595.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง213382.95174107.6618.4 %5.05619.963948.210429.7 %5.0
สพ.ระยอง989165.590965.82890.8 %5.03422.223041.481911.1 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 862749.0143006.083.4 %5.09009.99021901.25778.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง27063.94919286.35928.7 %5.03550.36011488.763958.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง16012.3422944.0-43.3 %0.07677.10015205.534732.2 %5.0
สปส.จ.ระยอง81618.406114271.0-40.0 %0.014370.739236.700235.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง26816.1299900.063.1 %5.04919.76031712.745565.2 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง78903.72743914.19544.3 %5.04548.40042461.328145.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก27614.54152838.379-91.3 %0.05012.1201714.9014985.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1206169.77154365.3425.1 %5.013789.6710080.5526.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2374605.2284995.077.3 %5.010042.1613835.328-37.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง964167.51088828.0-12.9 %0.016671.6518747.465-12.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด252132.22361279.0-43.3 %0.06206.85017634.313-23.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย318321.47240923.2524.3 %5.07412.399910828.088-46.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง257275.59229716.010.7 %5.06084.93024160.750531.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง232520.48129506.444.3 %5.05428.80036706.9951-23.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง57584.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013942.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 38361.14132943.014.1 %5.09369.547019.946825.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง4288.54981863.656.5 %5.03208.32011816.808543.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง266604.97130147.651.2 %5.054886.10973250.219-33.5 %0.0
รวม 8,576,938 4,637,849 45.93 % 5.0 1,147,192 310,774 72.91 % 5.0