จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7726127.13274284.062.2 %5.02902.10992057.89529.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี22796.999.0100.0 %5.04112.01031049.417574.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี221757.3176384.020.5 %5.0574.46997627.44647-9.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01741.861245.567528.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี26247.87915882.539.5 %5.05519.22021133.606479.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี25160.6612454.050.5 %5.05119.8599487.359590.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี300092.84112312.062.6 %5.025276.8598833.37565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี53017.278941.083.1 %5.02525.8499467.200581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่39799.3714977.087.5 %5.01823.3701448.64775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง34597.5394166.088.0 %5.02411.0103466.9914980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์33213.574554.086.3 %5.01705.14497.4194970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม33432.8913192.090.5 %5.01761.03470.8199873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน32281.672516.092.2 %5.02759.4897464.8824883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว38332.7423996.089.6 %5.03246.6301470.4020185.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว32492.8593888.088.0 %5.03422.3401465.4620186.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม34015.5084374.087.1 %5.02279.0701467.5140179.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ33276.7112096.093.7 %5.01941.1199467.7610275.9 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี53870.5946223.5914.2 %5.09653.85944198.515656.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี33537.4319988.4340.4 %5.06397.56014332.864332.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม23350.167280.068.8 %5.04581.39012362.355548.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน23027.3014556.080.2 %5.03444.11994856.4092-41.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี40138.80123406.041.7 %5.06854.22025171.562524.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี28211.8599654.065.8 %5.06374.93993139.094550.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี22085.7715160.031.4 %5.04074.04458.0176-9.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี37489.0725615.031.7 %5.07280.18998332.2314-14.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี35000.62128887.3517.5 %5.08980.12994513.329149.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี43624.91826079.040.2 %5.012705.793604.565971.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี32094.0715866.050.6 %5.07953.24021211.392584.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี67570.5764647.6684.3 %2.014038.414435.088468.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี30683.46911609.062.2 %5.07192.62018224.625-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี28826.0297481.074.0 %5.07439.8301278.2454896.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี24665.6294445.669982.0 %5.04986.75981995.91260.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี34263.4137356.0-9.0 %0.08542.76953361.650960.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ106048.11191870.0-80.9 %0.028590.69918972.04333.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี40862.55161437.59-50.4 %0.010273.2291888.647581.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี33875.35913588.1759.9 %5.06850.35012091.367969.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี40437.9368210.359-68.7 %0.010444.32831.0504892.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี39993.4813732.565.7 %5.05367.08983962.14626.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี34494.01221951.036.4 %5.08808.07033112.627464.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี41176.80115906.2561.4 %5.07725.06011985.06374.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี39584.39119440.050.9 %5.010729.623340.81268.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี27709.9220461.026.2 %5.05728.3799459.5719992.0 %5.0
สพ.จันทบุรี106506.3562153.041.6 %5.03865.91992933.23124.1 %5.0
รจจ.จันทบุรี 519660.78601243.0-15.7 %0.07702.545321.331130.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 115791.88100727.013.0 %5.04333.10014433.6689-2.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี25627.4919792.80122.8 %5.04644.48301.4159993.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี42212.34838771.08.2 %4.010109.74337.83357.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี28573.5815612.045.4 %5.06241.80032541.335959.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)43776.5225055.042.8 %5.09455.53033829.35559.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี31048.3519931.035.8 %5.06850.31981542.353577.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี26782.86927272.48-1.8 %0.05652.35992887.2548.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1227547.69147363.2335.2 %5.017727.833540.350180.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2145825.1182522.29743.4 %5.013719.6413911.273471.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)65190.72349139.5224.6 %5.017580.0614986.738871.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี34567.55938789.949-12.2 %0.03582.84993570.56540.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี612278.94614496.0-0.4 %0.012733.266913.091845.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี192074.0698116.9348.9 %5.06530.58013957.739.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม233811.8495280.059.2 %5.06248.254445.781328.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว164368.9157868.564.8 %5.06863.64992786.7259.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี400369.66206096.048.5 %5.015376.4118558.842-20.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 28704.80121851.023.9 %5.06508.06011534.700976.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี22998.327003.129969.5 %5.04302.18992142.08250.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี1148882.9145337.4287.3 %5.0473006.0623515.39395.0 %5.0
รวม 6,865,866 3,883,298 43.44 % 5.0 927,173 229,232 75.28 % 5.0