จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด31231.5316625.078.8 %5.03141.451174.722562.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด190929.1988773.39853.5 %5.0507.47998968.87646-90.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด133326.13127510.484.4 %2.0623.88537.1585113.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ14529.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ830.17651ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด35549.7384069.088.6 %5.05078.3701330.0393.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด135024.1397792.027.6 %5.015292.627279.631352.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด37337.9929.0100.0 %5.02110.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่35829.5514188.088.3 %5.02807.3699619.36277.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง33287.4413491.089.5 %5.01985.38445.7779877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ32788.573115.090.5 %5.01299.42503.2054761.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร33602.4492753.091.8 %5.02981.25596.6000480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง47571.3793011.2493.7 %5.01841.22702.7719761.8 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่89421.094120152.17-34.4 %0.012021.755527.384854.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด37686.65225490.80132.4 %5.09154.35069334.7568-2.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง23276.8814687.079.9 %5.02982.758.550000299.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด45241.78112628.072.1 %5.07248.87014657.336935.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด26943.516923.074.3 %5.07138.56982001.15672.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด35870.4811335.068.4 %5.05708.60994978.038112.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด66561.89810619.084.0 %5.09816.030310994.293-12.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด15527.56127365.0-76.2 %0.03649.526870.1055-88.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด36040.079859.072.6 %5.08675.05967589.7312.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด28628.62121846.30123.7 %5.04899.23973952.484419.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด44139.141103180.65-133.8 %0.09017.37991464.87583.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด12850.559202.990228.4 %5.06221.97023584.93942.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราดไม่ครบ5072.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ869.02197ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด35913.737969.077.8 %5.04073.19022955.250527.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดไม่ครบ26681.641ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดตราด41168.031230466.0-459.8 %0.09492.770514341.929-51.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด14749.8941426.0-180.9 %0.05458.629910687.5-95.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด34011.03937021.883-8.9 %0.05981.0703782.0684886.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด27510.339608.065.1 %5.04472.51033436.07423.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด30184.77929155.03.4 %1.56165.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด28860.2714330.050.3 %5.03118.63014726.4712-51.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด28263.4115998.043.4 %5.04736.252691.919943.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด28788.04123998.37116.6 %5.02313.63013385.2898-46.3 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด28471.43919843.030.3 %5.05861.18022572.609456.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 4803857.5301170.9493.7 %5.05229.919915175.738-190.2 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 40577.19143665.0-7.6 %0.01754.712246.845-28.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด23427.0295655.240275.9 %5.03198.491511.107952.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด47963.87119799.058.7 %5.010291.4393395.195667.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด27578.829151.066.8 %5.05138.11042237.585956.5 %5.0
สปส.จ.ตราด84944.24224943.070.6 %5.025504.1995204.650979.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด28007.0911623.058.5 %5.05233.15971282.455975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดไม่ครบ16605.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด1120020.1261884.4176.6 %5.08743.830111204.557-28.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด165934.48117116.0129.4 %5.05035.43024444.064911.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่159683.1970476.055.9 %5.05048.66023155.14437.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด67522.203133674.55-98.0 %0.011719.1110383.68111.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 28024.44920878.425.5 %5.04250.16025578.4219-31.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด23066.435820.319874.8 %5.01859.31012103.6704-13.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 164310.69100048.039.1 %5.028103.128720.879-2.2 %0.0
รวม 8,291,505 2,260,346 72.74 % 5.0 288,710 216,345 25.06 % 5.0