จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา7169.31986598.08.0 %4.02651.16991600.967539.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา30999.9327322.80111.9 %5.04754.76031145.196575.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 232222.27923613.026.7 %5.06537.7798974.7000185.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา27639.18911513.058.3 %5.05453.8701410.7892.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา190729.56186940.412.0 %1.036906.30112420.16766.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง43075.60914820.065.6 %5.03019.231271.489557.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว35778.1216462.081.9 %5.01935.9733.2575162.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม38267.846250.0483.7 %5.02748.1599769.1865272.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต35752.985491.084.6 %5.03322.0801583.2429882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า38643.8989503.075.4 %5.01978.92418.3419878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์37700.46912558.066.7 %5.01715.85677.1220160.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว36544.597846.078.5 %5.02314.8101869.8580362.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น34202.184324.087.4 %5.01978.5115.7479994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน18836.331942.089.7 %5.01598.222233.3601-39.7 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ34890.5511171.096.6 %5.02115.08.550000299.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา36544.85228112.023.1 %5.07095.17976089.654314.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา40783.00824892.439.0 %5.08002.00985843.830127.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา29159.6822857.021.6 %5.06024.33982366.773460.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา27505.2219107.066.9 %5.05244.66025327.8467-1.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 247552.71143849.8017.8 %3.516767.8918966.490246.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา34933.69929935.014.3 %5.07811.81987857.8774-0.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา19131.56120087.0-5.0 %0.04617.08.550000299.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา39552.21122615.042.8 %5.010151.079590.82035.5 %2.5
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา281321.4742738.084.8 %5.0106015.292818.153897.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา70448.92277168.367-9.5 %0.011063.614224.68961.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา13890.6718626.0-34.1 %0.04938.70023029.293538.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา30850.9597853.074.5 %5.06556.7998281.9599995.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา25858.514739.043.0 %5.04731.28032226.448552.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา32549.28931217.04.1 %2.07355.49022318.616968.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา40434.949216584.0-435.6 %0.09161.979512801.516-39.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา41236.9348145.0-16.8 %0.07735.79984051.873547.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา30897.9810537.065.9 %5.06575.791134.841482.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา48431.05999192.961-104.8 %0.013250.43727.4624694.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา45612.8221398.053.1 %5.08159.14013274.289159.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา29485.2310352.064.9 %5.06347.62011910.896569.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา46390.5221896.052.8 %5.010593.294221.467360.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา36395.85933606.07.7 %3.56480.7598554.4484991.4 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา102784.9326983.073.7 %5.06613.83012595.755460.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 669333.75507578.2524.2 %5.010633.035574.407247.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา36247.8019666.073.3 %5.04860.211011.052579.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา59833.7545044.5724.7 %5.09415.753840.716859.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา37421.05111284.069.8 %5.06956.12013116.66555.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา89436.719163573.59-82.9 %0.015753.112229.11222.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา29618.6813923.053.0 %5.03852.16992048.150446.8 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา38942.17296519.445-147.9 %0.06757.79989344.8643-38.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1196013.81175208.1410.6 %5.08614.54984055.996652.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ไม่ครบ93793.219ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5640.0835ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)148106.2352323.80164.7 %5.017673.931827.496589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา15617.4831386.66-101.0 %0.02846.721645.9742.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 296125.06205125.330.7 %5.07924.62013763.887552.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา554720.13439294.9720.8 %5.011726.6499281.100620.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา737629.19362183.7550.9 %5.07273.718072.1782-11.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา188630.48158628.0615.9 %5.06058.169911600.337-91.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา166743.89213504.77-28.0 %0.06092.92973307.715645.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง519929.38257705.5950.4 %5.05952.736748.4199-13.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม599505.56234389.5960.9 %5.06674.169911354.469-70.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา78140.508161190.97-106.3 %0.015098.2811242.86925.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 32434.77932005.01.3 %0.56880.33987184.4277-4.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา23835.526382.073.2 %5.04008.64991760.720556.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา124792.6698240.021.3 %5.032625.72141084.297-25.9 %0.0
รวม 6,437,265 4,484,002 30.34 % 5.0 558,004 276,550 50.44 % 5.0