จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก24499.168167.066.7 %5.03123.90012231.445628.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก39702.26230689.7722.7 %5.05919.2603641.088589.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก30736.061565.5300398.2 %5.04834.8901603.278587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก126129.58105888.016.0 %5.019272.9597248.518662.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02235.3709.0040368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา39469.56792.082.8 %5.02137.05736.4210265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์39320.8529329.076.3 %5.02489.8401741.5120270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี36755.3013421.090.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก33497.03117666.96147.3 %5.05690.254145.448227.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก46692.5716750.064.1 %5.04474.043729.101316.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก36497.2516426.055.0 %5.06432.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก36126.71915400.057.4 %5.04968.41022908.681441.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก33352.1917368.077.9 %5.03998.62992789.42830.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก105700.3418738.082.3 %5.09113.93957014.236323.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก14773.0331399.92-112.5 %0.03273.32091.310136.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก39188.89822825.041.8 %5.08486.38965032.928740.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก33670.51216564.80150.8 %5.06204.5103961.4119984.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก57455.12191965.289-60.1 %0.011757.131357.084588.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก30766.012838.058.3 %5.05805.10992488.116557.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก29971.678326.4672.2 %5.05481.85991224.397977.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก26745.688616.067.8 %5.04055.65993191.762521.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก31390.9317818.043.2 %5.05900.19971218.35679.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก41207.711183959.98-346.4 %0.09627.389618114.736-88.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก45865.19950325.0-9.7 %0.011072.575914.367246.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก34628.55915547.055.1 %5.07725.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก118857.69111417.666.3 %3.013591.971162.600591.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก32732.89119134.041.5 %5.06508.34963642.043544.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก32724.87923440.028.4 %5.05691.03032024.011564.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก55000.21113647.075.2 %5.07307.37992300.652868.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก28678.03126835.06.4 %3.03478.4099991.02171.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก29145.612455.057.3 %5.05177.60993443.502933.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก6262810.0155720.097.5 %5.056625.62111003.72780.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก24666.6611128.054.9 %5.03009.791390.771553.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก46525.013709.4670.5 %5.09684.37994701.530851.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก25789.14110047.061.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก42341.37136241.64814.4 %5.07306.99022420.88566.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก36568.0789645.073.6 %5.05672.03031677.880570.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก28933.9318962.5134.5 %5.04569.08981191.879573.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก213541.53156411.5926.8 %5.010598.8917245.887231.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก24741.8524053.52.8 %1.02470.953348.3315-35.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก719496.5562436.021.8 %5.010768.06140435.66-1,204.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก533311.88155335.070.9 %5.04244.9902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์271568.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04380.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก74954.57119502.78-59.4 %0.010957.1419257.615215.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 48510.9815504.068.0 %5.05215.64995350.2002-2.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก25294.525883.076.7 %5.03256.971015.18968.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก323682.3181902.71974.7 %5.020320.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 9,742,450 2,300,798 76.38 % 5.0 311,813 277,696 10.94 % 5.0