จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว24357.764964.079.6 %5.0987.600041106.522-12.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว81092.47747611.041.3 %5.0566.27997117.011579.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว50154.44157011.199-13.7 %0.01005.84346.605565.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว28585.0912851.055.0 %5.06413.60011492.820676.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว28094.5212142.056.8 %5.06204.4102ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว105743.2863367.040.1 %5.013696.718160.233940.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว37884.4497850.079.3 %5.02498.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด34295.8792670.092.2 %5.02652.29274.68589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา33871.8593639.089.3 %5.03909.27296.0580192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น34786.1886539.081.2 %5.02489.5103799.2254667.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร34494.346065.082.4 %5.02961.3634.666578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ38466.30111494.070.1 %5.03615.22888.1739575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์33295.593850.088.4 %5.02075.9099190.1234990.8 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว42538.3215153.064.4 %5.010463.97117090.889-63.3 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว32248.9394659.085.6 %5.04131.62991244.490569.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ60191.60218524.80169.2 %5.06298.3799698.3449788.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว32871.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08239.1406ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว27788.159040.067.5 %5.06109.35012451.503459.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว31115.7510531.2166.2 %5.04645.08014730.6104-1.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว32870.17221799.033.7 %5.07725.689924259.941-214.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว33731.6611531.065.8 %5.08586.71971504.174982.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว51826.3434976.80932.5 %5.012498.735505.344756.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วไม่ครบ88256.711ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2419.7556ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว46494.4810463.077.5 %5.07725.68996582.265114.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว29460.156113.079.2 %5.03632.0801900.3530375.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว26620.273657.086.3 %5.05082.45023064.575439.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว34608.0220660.2440.3 %5.08239.1406ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว573251.25458026.5620.1 %5.0223671.4114488.70193.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว32198.8417316.0946.2 %5.08239.14064427.684146.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว54818.39113571.2475.2 %5.06698.793452.784448.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว36504.9177754.742-113.0 %0.08961.71971678.184481.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว96757.3288377.091.3 %5.06185.43025428.157212.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว29168.4319509.033.1 %5.06736.81983437.660449.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว12562.1516058.0-27.8 %0.04819.30034166.453113.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว34983.2196594.081.2 %5.08619.45023400.0560.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว23696.5120347.014.1 %5.05329.6802493.097590.7 %5.0
สพ. สระแก้ว99336.17232247.067.5 %5.06869.97024894.443828.8 %5.0
รจจ.สระแก้ว 409480.66255759.037.5 %5.08233.32038880.6572-7.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว24347.417251.070.2 %5.04650.39011464.00768.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว32224.916358.049.2 %5.07212.23975524.2523.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว27229.3798598.068.4 %5.05462.78031879.147565.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว55643.5953770.9883.4 %1.59494.19926566.181630.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว33762.0911208.066.8 %5.06850.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว101121.0125864.82-24.5 %0.033055.024930.557185.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว144720.866643.91454.0 %5.011631.66362.2345.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว105023.9630333.8471.1 %5.08888.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2288268.34166479.4842.2 %5.014375.18911920.09617.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว277260.9126948.090.3 %5.02222.6899152.838593.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว94119.469116128.02-23.4 %0.038548.21917086.87155.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ20531.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4196.8257ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว24510.029905.059.6 %5.04473.98971397.858568.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว647081.4473447.39888.6 %5.0322097.9450155.2584.4 %5.0
รวม 4,272,687 2,045,657 52.12 % 5.0 864,863 244,526 0.00 % 0.0