จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา23202.7894996.078.5 %5.06818.31011721.2174.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา382432.41202315.047.1 %5.02467.471760.14528.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา48379.026202.399987.2 %5.01461.961023.501530.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา38716.9335704.07.8 %3.510393.322504.66775.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 328274.18915349.045.7 %5.014007.69380.6270197.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา29115.06111348.061.0 %5.04138.0601707.7310282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 9252661.0227250.0210.1 %5.030532.763235.789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2122472.64100322.118.1 %5.023594.04116041.64332.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1208676.08420948.0-101.7 %0.047466.28113267.372.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 156148.8233057.80941.1 %5.05307.7002978.581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03373.9199507.2999985.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ37621.431186.096.8 %5.01802.0699433.0255176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย35731.8288075.077.4 %5.03200.551146.13764.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย37866.436156.083.7 %5.02192.3101990.2894954.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย34177.9183693.089.2 %5.02177.01762.6914765.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง32997.843048.090.8 %5.03989.01545.75586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง32870.1483538.089.2 %5.02334.8699501.2879978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี33771.6916329.081.3 %5.03712.49801.1159778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช33755.934274.087.3 %5.01824.59649.4674764.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง33023.3913904.088.2 %5.02492.52753.4569769.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ33001.3013882.088.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง32246.982263.093.0 %5.02111.76143.54193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง35329.573005.091.5 %5.03963.4199652.8590183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก32588.835285.083.8 %5.02529.27763.0304669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ32491.092250.093.1 %5.02369.3401139.7249994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว41792.0312801.093.3 %5.03344.6699530.2805284.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว34101.3287502.078.0 %5.03165.9299411.7680187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง49882.10210372.079.2 %5.05047.8301525.1884889.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน41730.525660.086.4 %5.02864.88011142.925960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด33749.8014742.085.9 %5.04673.3398603.11787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่34149.9187943.076.7 %5.04222.3501802.5354681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย40501.3716160.084.8 %5.03495.2397921.8039673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย33842.8917345.078.3 %5.03628.8757.9370179.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง57407.6883432.094.0 %5.016069.5177.9299998.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม33825.3791353.096.0 %5.02827.71142.15595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง34636.2112451.092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 345575.60960312.961-32.3 %0.018612.278242.631855.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา69572.64147064.10932.4 %5.024750.3597704.799868.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09233.24023266.603564.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง24262.024786.080.3 %5.03338.82012865.514.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย24937.0515645.077.4 %5.05716.97953660.349936.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่22677.7118480.062.6 %5.051104.072822.516694.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย23267.06312.072.9 %5.04570.19973352.5526.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว24458.21915524.5836.5 %5.05869.92973467.540.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา34182.73825351.025.8 %5.07921.2402882.5879588.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 528969.3512145.4758.1 %5.013765.85408.967360.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา28473.5398998.068.4 %5.08662.85944599.881846.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 8570457.56541869.755.0 %2.5232199.6662657.94973.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 332437.1713316.058.9 %5.08069.12993083.747161.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา25598.668290.067.6 %5.07750.08015125.488833.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์839260.195580296.5-564.9 %0.056895.78138343.60232.6 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 346528.00839538.015.0 %5.021196.08217371.14318.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา123006.557061.87953.6 %5.042891.66425432.59440.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3114469.9895008.99217.0 %5.015051.14921534.125-43.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา19841.6839858.0-100.9 %0.06000.660212078.414-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา60752.99235644.94941.3 %5.023210.18533.840863.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)53742.9357853.109-7.6 %0.018912.4596954.22863.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 535126.4123646.932.7 %5.012974.5815682.887-20.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา269231.22204307.8824.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 464889.44141702.4569.5 %5.02023.347443.4058-267.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)106348.43300417.41-182.5 %0.039079.68858716.648-50.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)69652.10268106.02.2 %1.025357.098530.049866.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา36528.1615603.057.3 %5.012360.182952.020576.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)33675.37947959.0-42.4 %0.011268.022219.369480.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)62390.5790294.328-44.7 %0.022791.7518794.32417.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 586105.727115154.0-33.7 %0.036285.03119918.39845.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา77975.89187954.297-12.8 %0.031770.930361.9494.4 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา28637.5615493.390180.8 %5.0950.399961282.017-34.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)12972.453466.073.3 %5.0438.38331.0054924.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)14020.186180.055.9 %5.0275.04001447.95551-62.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา34683.58285.076.1 %5.010583.49602.1384994.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา37216.0912333.066.9 %5.010393.332512.10475.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา35646.90223607.71133.8 %5.011059.0215829.354547.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา56408.55192093.0-63.3 %0.017695.46126208.15-48.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา67886.60931957.052.9 %5.018170.854374.569375.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา42381.69919079.055.0 %5.010887.752455.787877.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา101993.34148183.14-45.3 %0.022012.1091414.5593.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา65378.62999176.0-51.7 %0.028267.029775.565.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา100897.0617458.082.7 %5.010938.633978.599963.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา36480.23824044.034.1 %5.012275.915573.49854.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา43896.05926235.040.2 %5.015128.344134.22972.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา57947.14132998.043.1 %5.018094.823570.68980.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา44911.5738769.013.7 %5.010830.689532.4169995.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา792673.13206396.0974.0 %5.08101.18995924.855526.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา517089.2831528.71193.9 %5.09085.794793.18747.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 426567.41439359.0-3.0 %0.014302.247176.447849.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 1177419.51977828.5-68.0 %0.018400.1099277.621149.6 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 715835.631033881.0-44.4 %0.016665.61915231.1078.6 %4.0
ทสญ.นครราชสีมา719162.06368355.048.8 %5.017080.169550.349644.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 390435.781158513.73-75.3 %0.023443.83212258.03447.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา24847.5812451.049.9 %5.07293.68992680.330163.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา52822.44955693.0-5.4 %0.013892.2610784.78922.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา4254282.0150691.396.5 %5.0208808.179149.966895.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา38156.37913700.064.1 %5.010355.294886.441952.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา83347.938102230.78-22.7 %0.023704.60911136.44153.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา34571.96933316.773.6 %1.511785.211486.588587.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา59533.30150969.014.4 %5.022369.5914034.78737.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา119000.3263738.046.4 %5.012941.4597451.799842.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร42319.5228681.4832.2 %5.07691.14991436.74881.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา103633.8955320.046.6 %5.020612.254465.16778.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1457797.06127022.872.3 %5.09047.15045181.293942.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2207077.89122187.8441.0 %5.05824.35013328.45842.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3113442.9787525.21122.8 %5.017816.0393955.315477.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4215726.89115421.046.5 %5.015100.838491.869143.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 585401.83694555.703-10.7 %0.014403.515015.58365.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6426273.66109199.1374.4 %5.011647.7095493.317952.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7107614.4168096.6836.7 %5.014286.182938.245479.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)462037.3197985.78978.8 %5.09360.24026374.997631.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา75287.27364219.5914.7 %5.05128.487720.1084-50.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา935381.31723663.022.6 %5.020937.619019.09.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย245057.95178738.227.1 %5.010760.678753.903318.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี449135.53802.50899.8 %5.012889.0911907.6237.6 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ445977.72400894.010.1 %5.013334.944630.898465.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา1448694.9823111.043.2 %5.013189.9912108.5618.2 %4.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา530139.63103432.080.5 %5.09129.68953331.663863.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา455930.97316816.030.5 %5.012621.6413877.660469.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง477229.3898226.17279.4 %5.011317.698396.422925.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย348827.69289374.017.0 %5.012999.068615.428733.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26481.88110495.2960.4 %5.017225.221ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่668190.63210951.9768.4 %5.012255.218362.905331.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา538274.75436518.018.9 %5.011408.5925047.24-119.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง906917.38201180.077.8 %5.011568.428467.532226.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา294899.16308986.0-4.8 %0.027387.14135126.941-28.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา811177.44129820.1284.0 %5.045518.76232928.10527.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.511062.709356.7059996.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา340862.84322381.165.4 %2.534016.3216712.52350.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 36098.3226170.027.5 %5.011572.29110079.55712.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน45822.62964780.0-41.4 %0.019476.43910003.47748.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)26121.0813866.046.9 %5.013152.149541.4309795.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา30045.3513965.053.5 %5.09895.41023514.183164.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 3478123.53311790.034.8 %5.0168583.3477547.8254.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา156462.06279052.0-78.4 %0.060161.48872924.898-21.2 %0.0
รวม 27,437,134 20,455,880 25.44 % 5.0 2,313,621 1,103,935 52.29 % 5.0