จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ25291.933513.2386.1 %5.02357.82011022.171556.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ48057.03149040.0-2.0 %0.07701.3501870.2944988.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ32429.9920540.036.7 %5.03917.18028.550000299.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1351922.09334827.04.9 %2.043945.8327390.553283.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2228396.64306000.0-34.0 %0.032655.5516961.400478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3222490.02212186.914.6 %2.032337.5710563.51667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 162314.7343141.030.8 %5.04430.60991045.076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 246080.19124183.047.5 %5.03574.91021140.085468.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 258826.14196006.0-63.2 %0.02871.27175.4839993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 149637.91822430.054.8 %5.03963.3801730.5310181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์47673.78122044.053.8 %5.04035.6499831.6584579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี58967.46131847.146.0 %5.03993.2002923.5139876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง52355.55117525.066.5 %5.02738.2712.6044974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ40760.2817643.081.2 %5.03569.1301755.4210278.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 158887.554753.07.0 %3.59776.964014.965858.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 236317.49256650.051-56.0 %0.07538.66997615.9219-1.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ39670.92227051.031.8 %5.07302.03032779.761.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ24942.35915410.038.2 %5.03004.39991740.70442.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ36340.16823681.034.8 %5.03726.98972994.827419.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ31736.2327357.013.8 %5.05712.83982753.397951.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ13114.523388.0-78.3 %0.02489.39013202.5745-28.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ40562.31345330.0-11.8 %0.09032.49025253.72841.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ64506.051163277.0-153.1 %0.010572.751190.084588.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ32512.1816997.047.7 %5.05742.66993022.899947.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ34944.12911198.068.0 %5.06123.04292.7235195.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ36532.66811180.069.4 %5.03555.85991998.923543.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ41553.14139002.06.1 %3.07149.87012586.399963.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ48434.461285559.53-489.6 %0.011599.64910210.8712.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ35003.1635628.0-1.8 %0.06978.733914.43743.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ25108.37127245.0-8.5 %0.02871.28810.7584871.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ54726.672122363.0-123.6 %0.012455.359938.2484792.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ99282.85226116.073.7 %5.04240.43993237.932423.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ37301.96128659.023.2 %5.05438.43022067.608462.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ39899.10274557.0-86.9 %0.07663.31983342.404156.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ132182.8341133.068.9 %5.016030.374261.297973.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ51531.512120759.0-134.3 %0.011238.331098.56190.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา243142.09233699.03.9 %1.59578.469215.6273.8 %1.5
สพ.สมุทรปราการ2514781.5137500.094.5 %5.07274.06984180.323242.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 1208558.11279000.0-5.8 %0.017442.5119028.129-9.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ24671.35911762.052.3 %5.02909.3101981.8914866.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ57337.53999582.0-73.7 %0.012797.644699.088963.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ295688.63549792.0-85.9 %0.021296.56348.49970.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ65764.95385087.0-29.4 %0.09659.98054333.899955.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ1088906.0441161.059.5 %5.053187.66415016.81171.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ30411.35920142.033.8 %5.04582.711644.402564.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ12027.6540590.0-237.5 %0.04437.33012401.70945.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1186328.25173419.06.9 %3.07708.31986789.697311.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 245105.07100040.0-121.8 %0.07767.27054749.163138.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ94306.063282.032.9 %5.02691.781494.966444.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ876568.25783711.010.6 %5.013663.495843.794957.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ309769.53202360.034.7 %5.05833.620115606.864-167.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ608293.38245735.059.6 %5.04065.57017842.3828-92.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์262273.94156000.040.5 %5.03599.36992425.560132.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ396774.53159870.059.7 %5.0134094.3317121.81387.2 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย8415472.02905907.865.5 %5.0130894.1710528.25792.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 40398.99251000.0-26.2 %0.07663.31986584.022514.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ31831.266177.080.6 %5.01490.051688.644-13.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ419028.84157326.062.5 %5.027581.58248000.148-74.0 %0.0
รวม 19,567,734 10,371,363 47.00 % 5.0 802,555 298,985 62.75 % 5.0