จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์27431.484637.719783.1 %5.05259.2397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์150947.63105785.7629.9 %5.0724.52917.355-302.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์20898.5925983.42-24.3 %0.04232.33981339.23968.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์27085.10913840.02148.9 %5.06476.25700.6724989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์186861.08110244.041.0 %5.023856.8697234.23169.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03227.8701999.1149969.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง32475.923191.090.2 %5.02060.55497.9424775.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง19443.934524.076.7 %5.02107.0999391.4095281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง35066.667676.078.1 %5.03813.6599531.9525186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่34441.234196.087.8 %5.03631.1399297.6634891.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย32763.7793219.090.2 %5.03769.8301445.1700188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย34069.5785311.084.4 %5.03306.4199931.5671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด26614.4495022.081.1 %5.03173.49562.1624882.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง32635.493060.090.6 %5.02756.0701768.5974772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ36123.4495581.084.6 %5.02772.72455.4804783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก34240.4693751.089.0 %5.03156.1199562.8369882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ32357.8594072.087.4 %5.02418.9299664.2019772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์39890.6293034.092.4 %5.02756.3401579.9939679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์32006.54135.087.1 %5.02384.3699144.90893.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช32259.4392442.092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ39001.5121490.096.2 %5.01599.03138.6291.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์32006.25752.15997.6 %5.02660.1301122.59895.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง32266.6893009.090.7 %5.03392.0999359.3565189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์31951.7893905.087.8 %5.02775.8699153.9229994.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์30605.68919461.7536.4 %5.08510.93958203.253.6 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์24754.71912448.0949.7 %5.04656.93021385.170.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง26364.586152.076.7 %5.05229.02308.555.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง24781.8118744.064.7 %5.04744.85992346.550.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย26975.015195.080.7 %5.04681.62013069.4534.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์35775.64114177.0560.4 %5.010222.386935.512732.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์30265.588814.219770.9 %5.06761.53035512.764618.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์24951.8016437.074.2 %5.06133.79984981.410218.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์44233.30923879.146.0 %5.011933.8219858.316-66.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์22864.81120524.56110.2 %5.05565.549608.2148-72.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์38253.3227687.027.6 %5.011876.86129.656348.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์107848.7107746.00.1 %0.517524.575345.99869.5 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์5477064.0509561.9490.7 %5.040213.164575.799888.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์34290.4888515.219775.2 %5.07750.15042371.269.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)46648.05361.088.5 %5.0959.850041371.8049-42.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์59164.024367.092.6 %5.01099.89807.4144926.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์19996.675895.930270.5 %5.04954.9902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์24525.4617289.740270.3 %5.07731.93993646.451452.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์30045.2522306.025.8 %5.08624.87994324.663149.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ12978.82ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ34097.898ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์22169.2313087.041.0 %5.04745.796043.0166-27.3 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์107363.5184351.2521.4 %5.013987.622150.277684.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์98991.71129887.2369.8 %5.08510.93956093.791528.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์49279.05124352.80150.6 %5.013607.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์54386.2742699.08221.5 %5.013298.396098.56354.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์33900.21118824.044.5 %5.09880.11045658.181242.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์19725.4355451.0-181.1 %0.04241.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์546265.1385909.00884.3 %5.07924.66024489.08443.4 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 151678.75260712.67-71.9 %0.04477.85994376.55522.3 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์23570.519291.360460.6 %5.05774.71973143.184145.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์26977.5915311.043.2 %5.06685.43022780.623558.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์68429.71138067.78144.4 %5.08510.93952233.16573.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์28178.6418523.080169.8 %5.07311.12991849.412574.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์23539.93974890.219-218.1 %0.09924.75984228.427257.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1673196.0115351.082.9 %5.09851.0415658.649942.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2403884.818423.080197.9 %5.022876.2911849.412591.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3244001.97105297.256.8 %5.023033.072511.058889.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4179550.5974270.18858.6 %5.023281.3115518.076.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)191872.7852703.2372.5 %5.022395.184823.115778.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์163302.39.0100.0 %5.01673.348.550000299.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง93947.422175912.0-87.2 %0.06195.51034125.60633.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์156336.2376561.0-140.9 %0.05719.68028823.9512-54.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์90856.492498556.19-448.7 %0.05491.080125401.039-362.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์262688.03122959.053.2 %5.09102.963989.35356.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง794377.5617260.56197.8 %5.06735.961785.363573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก691266.06178440.074.2 %5.08525.58986873.366719.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์161703.39157341.22.7 %1.024253.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 32384.85919062.041.1 %5.08244.91026053.143626.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์23579.2095994.390174.6 %5.05240.21974311.375517.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์133399.94121168.299.2 %4.549205.16429203.85940.6 %5.0
รวม 12,683,052 3,944,090 68.90 % 5.0 559,877 273,661 51.12 % 5.0